SEJR OVER PORNOGRAFI!

af Tony Alamo

Salme 119:9-16 (BETH): “Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at holde sig efter DIT ORD. Af hele mit Hjerte søger jeg DIG, lad mig ikke fare vild fra DINE Bud! Jeg gemmer DIT ORD i mit Hjerte for ikke at synde imod DIG.

Lovet være DU, HERRE, lær mig DINE Vedtægter! Jeg kundgør med mine Læber alle DIN Munds Lovbud. Jeg glæder mig over DINE Vidnesbyrds Vej, som var det al Verdens Rigdom. Jeg vil grunde på DINE Befalinger og se til DINE Stier. I DINE Vedtægter har jeg min Lyst, jeg glemmer ikke DIT ORD.”

I Salme 120:1 står der: “Jeg råbte til HERREN i Nød, og HAN svarede mig.” Frels min sjæl fra pornografi, åh Herre. Pornografi er en løgn!

Der er håb for frelse fra pornografi i HERRENS, GUDS ORD. Vi befinder os ved verdens ende og Satan ved, at hans tid er nær.1 Han er meget vred, så han skyder pile mod helgenerne og mod dem, som gerne vil være helgener; de ønsker at være fri af Satans hidsige “stærke pile hvæsset ved glødende Gyvel” (Salme 120:4).

Vi er alle blevet opfordret af GUD til at kæmpe imod Satan, men det er en kamp, der aldrig ender,2 hvis man til dagligt ønsker frelse fra Satans intense pornografi- pile. Satan, som ønsker, at du skal tilbringe evigheden sammen med ham i Helvedes evigt kogende lava-lignende svovl, i søen af ild.3 Men hvordan skal nutidens mænd og kvinder kunne overvinde denne djævel, og dette kraftfulde våben, som pornografien, hans liderlighed og vellystighed udgør?

I Salme 119:9 (BETH), stiller David præcis det samme spørgsmål: “Hvorledes holder en ung mand [eller kvinde] sin Vej ren? [Han giver os den eneste udvej, som er GUDS ORD.4 Hans svar er:] Ved at holde sig efter DIT ORD. Af hele mit Hjerte søger jeg DIG, lad mig ikke fare vild fra DINE BUD! [Og her er den store hemmelighed:] Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod DIG. Lovet være DU, HERRE, lær mig DINE VEDTÆGTER! [Lær et af disse vers udenad hver uge. Salmerne er ikke poesi, men GUDS skænkede magt, som kan hjælpe din sjæl til at overvinde djævlen! Det gjorde David, ellers ville han ikke kunne sige:] Jeg kundgør med mine Læber alle DIN Munds Lovbud. Jeg glæder mig over DINE Vidnesbyrds Vej, som var det al Verdens Rigdom. [Man gør som salmeskriveren David, hvis man undslipper ondskabens vellyst og fantasier.] Jeg vil grunde på DINE Befalinger og se til DINE Stier. I DINE Vedtægter har jeg min Lyst, jeg glemmer IKKE DIT ORD” (Salme 119:9-16).

Det kræver et uskyldsrent sind at frigøre sig fra ulovlig sexafhængighed, fra liderlighed, fra pornografiens ondskabsfulde, krævende natur og fra alle seksuelle forbrydelser. Det kan man kun gøre ved konstant at gruble over GUDS ORD!5 Forløsning fra alkohol, stoffer, og alle synder findes på samme vis; gennem GUDS ORD!

Man kan KUN være tro mod sin mand eller kone i vedkommnedes fravær og helbrede de sår, som seksuel afhængighed har forårsaget, hvis ens uskyldsrene sind er renset af GUDS ORD og holdes fyldt med lindring, håb og frigørelse fra sexafhængighed og pornografi.6 Men skal kæmpe hver eneste dag. “Idet vi nedbryde [ved hjælp af GUDS ORD] Tankebygninger og al Højhed, som rejser sig imod Erkendelsen af GUD, og tage enhver Tanke til Fange til Lydighed imod KRISTUS [undertvingelse af GUDS ORD]” (2 Korinterne 10:5).

Salme 119:1-3 (ALEPH): “Salige de, hvis Levevis er ren, som vandrer i HERRENS LOV. [Den Satan som fremkalder onde, liderlige tanker, er den samme djævel, som fortæller dig at GUDS moralske lov er forældet!7 Dette er en LØGN, ligesom Satans løgn om, at man på nogen måde har glæde af pornografi. JESUS sagde: “Mener ikke, at jeg er kommen for at nedbryde LOVEN eller Profeterne; jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at fuldkomme. Thi sandelig, siger jeg eder, indtil Himmelen og Jorden forgår, skal end ikke det mindste Bogstav eller en Tøddel forgå af LOVEN, indtil det er sket alt sammen (Matthæus 5:17-18). Djævlen ønsker ikke, at du skal tro på den styrke, hvormed GUDS ORD giver forløsning, men prøv det, og du vil se, at det er SANDT!] Salige de, der agter på hans Vidnesbyrd, søger ham af hele deres Hjerte. De, som ikke gør Uret, men vandrer på hans Veje.”

Hvis du lader ham gøre det, vil Satan fremkalde gamle minder om seksuelle oplevelser. Så er det, du skal kæmpe mod ham, med det samme, med GUDS ORD. Tag din danske version af Kong James’ bibel og læs straks SALMERNE. Tøv ikke. Satan afgiver bud på din sjæl. Hvis man er i krig og bliver beskudt, skal man skyde igen. Satan skyder på dig, du er nødt til at skyde igen med GUDS ORD.8 “Thi vore Stridsvåben er ikke kødelige, men mægtige [SPIRITUELLE] for Gud til Fæstningers Nedbrydelse, idet vi nedbryde Tankebygninger og al Højhed, som rejser sig imod Erkendelsen af GUD, og tage enhver Tanke til Fange til Lydighed imod KRISTUS” (2 Korinterne 10:4-5).

Samme djævel, som giver dig pornografiens iltre pile eller dartpile, fortæller dig, at GUDS ORD ikke gavner, og at GUDS LOV, den moralske LOV, ikke skal overholdes, idet den ikke længere er sand. Det er den samme djævel som bagvasker dig, fremfører falske anklager mod dig og desuden bagvasker GUD. Vi er nødt til at huske på, at han er en løgner og fader til alle løgne, og at vi skal kæmpe mod ham (Johannes 8:44).

BIBLEN, King James versionen, beretter, at vi er i krig, hvilket betyder, at vi skal kæmpe lovformeligt med GUDS ORD.9 Djævlen fortæller hele verden, at GUD allerede har ordnet alting, eller at han vil ordne alt, så vi ikke behøver at foretage os noget overhovedet! Dette er en løgn. Vi bliver dømt efter vores ARBEJDE.10 Læs Jakobs bog såvel som hele BIBLEN.

Hvordan ærer vi GUD? Hvordan beviser vi vores KÆRLIGHED til HAM? “Dersom I elske MIG, da holder MINE Befalinger!” (Johannes 14:15). “Den, som siger: “Jeg kender HAM” og IKKE holder HANS Bud, han er en Løgner, og i ham er SANDHEDEN [KRISTUS] IKKE” (1 Johannes 2:4).

Skrift dine synder til GUD og angr ved at bede denne bøn:

Prayer

Min HERRE og min GUD, forbarm dig over min sjæl, en synder.1 Jeg tror på, at JESUS KRISTUS er SØN af den levende GUD.2 Jeg tror på, at HAN døde på korset og udgød SIT kostbare blod for at alle mine fordums synder kunne forlades.3 Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS fra de døde ved HELLIGÅNDENS kraft,4 og at HAN lige nu sidder ved GUDS højre hånd og hører min bekendelse af synd og denne bøn.5 Jeg åbner mit hjertes dør og jeg inviterer DIG ind i mit hjerte, HERRE JESUS.6 Rens alle mine synder bort i det kostbare blod, som DU udgød i mit sted på korset på Golgata.7 DU vil ikke vende dig fra mig, HERRE JESUS, DU vil tilgive mine synder og frelse min sjæl. Jeg ved det, fordi DIT ORD, Bibelen, siger det.8 DIT ORD siger, at DU ikke vender dig væk fra nogen, og det indbefatter mig.9 Derfor ved jeg, at DU har hørt mig, og jeg ved, at DU har svaret mig, og jeg ved, at jeg er frelst.10 Og jeg takker dig, HERRE JESUS, for at frelse min sjæl, og jeg vil vise min taknemmelighed ved at udføre DIN befaling og ikke synde længere.11

Efter frelsen bød JESUS os at døbes, fuldt nedsænket i vand, i FADERENS og SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.12 Nærlæs King James versionen af Biblen, og gør, som den siger for dit, og andres, gode.13

KRISTUS og GUD FADEREN lever nu i dig gennem HELLIGÅNDEN. Der er en måde, hvorpå du kan lade en større del af GUDS guddommelige natur tage bolig i dig. Jo mere GUDS guddommelige natur tager bolig i dig, jo bedre er du i stand til at modstå de fristelser, der så nemt har skubbet så mange millioner kristne væk fra frelsens vej. Bed for dåben i HELLIGÅNDEN. For anvisninger om, hvordan du kan modtage dåben i HELLIGÅNDENS navn og hvordan du kan lade en større del af GUDS hellige natur tage bolig i dag, bed da om vores litteratur eller ring. Ingen kommer til at se GUD uden helliggørelse (Hebræerne 12:14).

HERREN ønsker, at du skal fortælle andre om din frelse. Du kan blive distributør af Pastor Tony Alamos evangelielitteratur. Vi sender dig litteraturen gratis. Ring til os eller send os en e-mail for yderligere information. Del denne besked med andre.

Hvis du ønsker, at verden skal frelses, som JESUS befaler det, så må du ikke frarøve GUD hans tiender og offergaver. Gud sagde: “Vil et Menneske bedrage GUD? I bedrager MIG jo! Og I spørger: “Hvorved har vi bedraget DIG?” Med Tienden og Offerydelsen! I trues med Forbandelse, fordi I bedrager MIG, ja alt Folket [og hele denne verden] gør det! Bring hele Tiendet [et “tiende” er 10 % af din bruttoindtægt] til Forrådshuset, så der kan være Mad [spirituel føde] i MIT Hus [frelste sjæle]; sæt MIG på Prøve dermed, siger HÆRSKARERS HERRE, om jeg da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål. Jeg vil for eders Skyld skræmme Æderne, så at de ikke ødelægger eders Lands Afgrøde, og eders Vinstok på Marken skal ikke slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERRE. Og alle Folkene skal love eder, fordi I har et yndigt Land, siger HÆRSKARERNES HERRE”


Danish Alamo Literature

Kontakt os venligst for at få yderligere information eller mere litteratur om emner, der kunne have interesse.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078
Fireogtyve timers andagt og informationslinje: (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide tilbyder et sted at bo med alle livsfornødenheder til alle i vore amerikanske afdelinger,
der af hele deres hjerte, sjæl, bevidsthed og styrke i sandhed ønsker at tjene HERREN

Gudstjenester afholdes i New York City hver tirsdag klokken 20:00 og hver aften i andre lokaliteter
Ring venligst på +1 (908) 937-5723 for information.
M ÅLTIDER SERVERES EFTER HVER GUDSTJENESTE.

Spørg efter Pastor Alamos bog The Messiah der viser KRISTUS fra det Gamle Testamente åbenbaret i over 333 profetier. Du kan blive arbejder i sjælehøsten ved at blive distributør af Pastor Alamos litteratur.Al litteratur og alle lydbudskaber er gratis, inklusive forsendelsen.
DENNE LITTERATUR INDEHOLDER FRELSENS SANDE PLAN
(Apostlenes gerninger 4:12).
SMID DEN IKKE VÆK, GIV DEN VIDERE TIL EN ANDEN.

Vi opfordrer jer, som bor i andre lande, til at oversætte denne litteratur til jeres modersmål. Hvis du genoptrykker den, så inkluder venligst denne copyright og registrering

© Copyright oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo ® Registreret oktober
2011 DANISH—VOLUME 13600—VICTORY OVER PORNOGRAPHY!


Fodnoter:

1. Åb. 12:9-12, 20:10 return

2. Ez. 33:12-13, 18, Luk. 9:23, 62, Apg. 14:22, Rom. 11:22, Ef. 6:10-18, 1 Tess. 5:22, 2 Tess. 2:13-15, 1 Tim. 4:16, 6:12, Hebr. 3:12-14, 1 Pet. 1:13-17, 2 Joh. 8 return

3. Es. 30:33, Matt. 13:24-30, 37-43, 47-50, Mark. 9:43-48, Luk. 3:17, 16:19-31, Hebr. 10:26-31, Åb. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8 return

4. Ordsp. 6:22-23, Matt. 4:3-11, 8:16, John 8:31-32, 14:6, 17:17, 2 Tim. 3:14-17, Heb. 4:12, Jak 1:21-22 return

5. Jos. 1:8, Sl. 1:1-3, 19:7-11, 63:5-6, 119:48, 55, 97, 148, 143:5, Ordsp. 3:1, 6:20-23, 23:12, Matt. 4:4, Luk. 11:28, Joh. 8:31-36, 15:3-7, 17:17, Apg. 20:32, Ef. 5:25-27, Kol. 3:16, 2 Tim. 2:15, Jak. 1:21-22, 1 Joh. 2:14 return

6. Es. 26:3-4, Matt. 5:6, Joh. 6:63, 14:23-24, 15:3, Kol. 3:1-2, 16 return

7. Sl. 111:7-8, 119:89, 152, 160, 138:2, Præd. 3:14, Es. 24:5, 40:8, Jer. 31:31-33, Matt. 5:17-48, Mark. 13:31, Luk. 10:25-26, Rom. 3:31, Hebr. 10:16, 13:8, Åb. 22:18-19 return

8. 2 Kor. 10:3-6, Ef. 6:10-18, 1 Tim. 6:12, Jak. 4:7, 1 Pet. 5:8-9 return

9. Matt. 26:52, 2 Kor. 10:3-6, Ef. 6:10-18, Fil. 1:27-30, 1 Tim 6:12, 2 Tim. 2:3-5, Hebr. 4:12, 1 Joh. 2:13-17, 4:3-4, 5:4 return

10. 1. Mos. 17:1, 26:4-5, 2. Mos. 15:26, 3. Mos. 22:31, 4. Mos. 15:40, 5. Mos. 4:2, 40, Job 34:11, Es. 56:1-2, Ez. 3:17-21, 33:1-9, Matt. 25:31-46, 1 Kor. 3:9-17, Gal. 6:7-9, 2 Tim. 4:5-8, Tit. 2:11-14, Jak. 2:12-26, 1 Pet. 1:17, Åb. 3:2, 15-19, 20:12-13 return


Prayer footnotes:

1. Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 return

4. Sl. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

5. Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 return

9. Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jas. 1:22-25, Åb. 3:18 return