Hvis du tager imod JESUS,
tager HAN imod dig

af Tony Alamo

Hvis du tror, at et eneste af GUDS ORD er uvæsentligt, så har du med sikkerhed ikke læst Biblen, eller også har du fra en eller anden falsk religion hørt, at nogen har ændret GUDS ORD, og at det faktisk ikke betyder det, der står skrevet. Enhver, der ytrer noget sådant er en løgner.1 Hvordan ville det kunne lade sig gøre at blive genfødt af HELLIGÅNDEN og at blive frelst - eller hvordan ville vi kunne vide, hvad vi bør gøre og ikke gøre i vores verden, hvis vi ikke havde GUDS ORD?

GUDS ORD siger: “Mennesket lever ikke af Brød alene; men ved alt, hvad der udgår af GUDS Mund” (5. Mosebog 8:3, Matthæus 4:4). Biblen fortæller os, at vi ikke kan leve uden GUDS ORD.2 JESUS sagde: “De Ord, som jeg har talt til jer, de er Ånd og de er Liv [vort evige liv]” (Johannes 6:63).  

Synd har undermineret GUDS ORD siden dengang i Edens Have, da Satan med disse vendinger kundgjorde for Eva, at GUDS ORD er meningsløst: “GUD siger, at du vil dø? Nej, du dør ikke!”3 Men vi dør rent faktisk, gør vi ikke?

Jeg ved, at GUDS ORD er sandt, fordi JESUS viste sig for mig i et syn, mens jeg var lysvågen og havde mine øjne åbne. HAN fortalte mig med eftertryk, at jeg skulle læse GUDS ORD, Dette er Biblen på dansk (Kong James versionen af Biblen). Hvorfor skulle JESUS befale mig at læse Biblen, hvis den ikke var sand? Nogle siger, at det var djævlen, der viste sig for mig i mit syn, men hvorfor skulle djævlen befale mig at læse Biblen? Det ville ikke tjene hans formål.

Baseret på GUDS ORD ved vi, at JESUS er legemliggørelsen af GUD og HAN er GUDS ORD, som er GUD.4 Hvorfor skulle GUD befale mig at læse HANS ORD, hvis det ikke var sandt?

Alt hvad GUD sagde ville ske i de sidste dage, sker nu.5 Det ville være tåbeligt af en enhver ikke at tro på GUDS ORD. I Salmernes Bog 14:1-3, i GUDS ord, står der: “Dårerne siger i Hjertet: "Der er ingen GUD!" Slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt. HERREN skuer ned fra Himlen på Menneskets Børn for at se, om der findes en forstandig een, der søger GUD. Afveget er alle, til Hobe fordærvet, ingen gør godt, end ikke én!”

Så GUD er ORDET, og hvis du ikke tror ORDET, som er GUD - den GUD, som er uforanderlig, den GUD, som er den samme i går, i dag og til evig tid6 - så siger du, at der ikke findes nogen GUD, og du er en tåbe!

Moses begyndte at tjene HERREN, da han var firs år gammel, og han fortsatte med at tjene HAM udadleligt indtil han var hundredeogtyve år gammel - fyrre dadelfri år i HERRENS tjeneste.7 Da Israels børn gik tørskoede gennem Det Røde Hav efter GUD havde åbnet det for dem, blev de alle tørstige og der var intet vand i udørkenen. Så GUD befalede Moses at slå en klippe en gang (2. Mosebog 17:5-6).8

Moses slag på klippen var et symbol på KRISTUS, EVIGHEDENS KLIPPE, der en gang i fremtiden tager imod slaget for verdens synder.9 KRISTUS skulle kun dø én gang for verdens synder, begraves, træde ind i Helvede og på tredjedagen opløftes fra Helvede blandt de døde. Fyrre dage senere ville han opstige HAN til Himlen i en sky, for øjnene af mere end fem hundrede vidner.10

Men Moses, som var vred på Israels folk, blev meget ophidset, og da hans præsteskab nærmede sig sin afslutning, slog han to gange på klippen for at få vand. I Biblens Fjerde Mosebog 20:10-12 kan man læse følgende: “… og Moses og Aron kaldte Forsamlingen sammen foran Klippen, og han sagde til dem: "Hør nu, I genstridige! Mon vi formår at få Vand til at strømme frem til eder af denne Klippe?" Og Moses løftede sin Hånd og slog to Gange på Klippen med sin Stav, og der strømmede Vand frem i Mængde, så at Menigheden og dens Kvæg kunde drikke.”

“Men HERREN sagde til Moses og Aron: "Fordi I ikke troede på MIG og helligede MIG for Israelitternes Øjne, skal I ikke komme til at føre denne Forsamling ind i det Land, jeg vil give dem!”

Selv Moses kunne ikke, efter fyrre år i GUDS tjeneste, ændre GUDS ORD uden at skulle dø og ikke være i stand til at indtræde i det forjættede land. Han var ikke i stand til fortsat at lede Israels børn ind i landet, der flyder med mælk og honning.11

Moses glemte ikke blot den meget vigtige symbolske lov, der angiver, at KRISTUS kun dør én gang for verdens synder, men han tog også æren fra GUD ved at sige: “Mon vi formår at få vand til at strømme fra denne klippe?” I stedet for at sige, at GUD (JESUS) frembragte vandet, som HAN altid havde gjort det gennem deres fyrre år lange rejse gennem ørkenen.12

Beviset på, at JESUS er KLIPPEN findes i 1 Korinterne 10:1-6, hvor der står: “Thi jeg vil ikke, Brødre, at I skulle være uvidende om, at vore Fædre vare alle under Skyen og gik alle igennem Havet og blev alle døbte til Moses i Skyen og i Havet og spiste alle den samme ÅNDELIGE Mad og drak alle den samme ÅNDELIGE Drik; thi de drak af en ÅNDELIG KLIPPE, som fulgte med; men KLIPPEN var KRISTUS. Alligevel fandt GUD ikke Behag i de fleste af dem; thi de blev slagne ned i Ørkenen. Men disse Ting skete som Forbilleder for os, for at vi ikke skulle begære, hvad ondt er, således som hine begærede.”

Så Moses kunne ikke ændre GUDS ORD, Satan kan ikke ændre GUDS ORD, de dæmoniske profeter af verden af i dag kan ikke ændre GUDS ORD, og du kan ikke ændre GUDS ORD, ligegyldigt hvem du er eller hvem du tror, du er.

Moses prøvede at overtale GUD til at lade ham krydse Jordanfloden og komme ind i det forjættede land, men GUD gav ham ikke lov til det. GUD mener, hvad HAN siger.13 I 5. Mosebog 3:25-26 kan man læse følgende: “Lad mig da få Lov at drage over og se det herlige Land hinsides Jordan, det herlige Bjergland og Libanon!" Men HERREN var vred på mig for eders Skyld og hørte mig ikke, men HAN sagde til mig: "Lad det være nok, tal ikke mere til MIG om den Sag”.

Selv JESUS, den ALMÆGTIGE GUDS enbårne søn forsøgte tre gange gennem sine bønner at spørge, om GUD FADEREN kunne finde en anden måde at frelse menneskenes sjæle på end at lade KRISTUS lide korsets skam, fordi det står skrevet at HAN foragtede korsets skam. I Hebræerne 12:2 står det skrevet: “idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, JESUS, som for den foran HAM liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet HAN ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde på højre Side af GUDS Trone.” Selv om KRISTUS var det legemliggjorte ORD, med andre ord GUD,14 så var HAN stadig et menneske.15 HAN blev klædt nøgen, slået til ukendelighed, HANS hår og skæg blevet revet ud, og han blev tildelt mange striber.16

Før alt dette bad HAN til FADEREN tre gange. I Matthæus 26:36-45 står der: “Da kommer JESUS med dem til en Gård, som kaldes Gethsemane, og han siger til Disciplene: "Sætter eder her, medens jeg går derhen og beder." Og HAN tog Peter og Zebedæus to Sønner med SIG, og HAN begyndte at bedrøves og hans hjerte var tungt. Da siger HAN til dem: "MIN Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og våger med MIG!" Og HAN gik lidt frem, faldt på SIT Ansigt, bad og sagde: "MIN FADER! er det muligt, da gå denne Kalk MIG forbi; dog ikke som JEG vil, men som DU vil."

”Og HAN kommer til Disciplene og finder dem sovende, og han siger til Peter: "Så kunde I da ikke våge én Time med MIG! Våger og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse! ÅNDEN er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt." HAN gik atter anden Gang hen, bad og sagde: "MIN FADER! hvis denne Kalk ikke kan gå MIG forbi, uden JEG drikker den, da ske DIN Vilje!" Og HAN kom og fandt dem atter sovende, thi deres Øjne vare betyngede. Og HAN forlod dem og gik atter hen og bad tredje Gang og sagde atter det samme Ord. Da kommer HAN til Disciplene og siger til dem: "Sove I fremdeles og Hvile eder? [Check original text whether there is a colon or question mark here] Se, Timen er nær, og MENNESKESØNNEN forrådes i Synderes Hænder.”

Selv den ALMÆGTIGE GUD, den LEVENDE GUDS SØN skulle adlyde og gennemleve korsets skam.17 Hvis HAN ikke havde gjort det, kunne ingen person fra Det Gamle eller Det Nye Testamente være blevet frelst, KRISTUS døde nemlig for alle, der tager imod HAM.18 Hvis HAN ikke havde gjort det, kunne vi ikke være blevet frelst og vi ville være på vej til Helvede og Ildsøen.19

I Hebræerne 2:1-3 står der: “Derfor bør vi des mere agte på det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort. Thi når det Ord, som taltes ved Engle, blev urokket, og hver Overtrædelse og Ulydighed fik velforskyldt Løn, hvorledes skulle da vi undfly, når vi ikke bryde os om så stor en Frelse, som jo efter først at være bleven forkyndt ved HERREN, er bleven stadfæstet for os af dem, som havde hørt HAM”.

HERREN sagde, at hvis du fornægter HAM, så vil HAN fornægte dig (2 Timoteus 2:12).20 Hoseas 4:6 beretter følgende: “MIT Folk skal gå til Grunde, fordi det er uden Kundskab. Da du har vraget Kundskab, vrager jeg dig som Præst; du glemte din Guds Åbenbaring, så glemmer og jeg dine Sønner.” Fornægt ikke den viden om frelse, der er at finde i denne litteratur. Tag imod HERREN, og HAN tager imod dig. Tag imod HAM nu ved at bede denne bøn:

Prayer

Min HERRE og min GUD, forbarm dig over min sjæl, en synder.1 Jeg tror på, at JESUS KRISTUS er SØN af den levende GUD.2 Jeg tror på, at HAN døde på korset og udgød SIT kostbare blod for at alle mine fordums synder kunne forlades.3 Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS fra de døde ved HELLIGÅNDENS kraft,4 og at HAN lige nu sidder ved GUDS højre hånd og hører min bekendelse af synd og denne bøn.5 Jeg åbner mit hjertes dør og jeg inviterer DIG ind i mit hjerte, HERRE JESUS.6 Rens alle mine synder bort i det kostbare blod, som DU udgød i mit sted på korset på Golgata.7 DU vil ikke vende dig fra mig, HERRE JESUS, DU vil tilgive mine synder og frelse min sjæl. Jeg ved det, fordi DIT ORD, Bibelen, siger det.8 DIT ORD siger, at DU ikke vender dig væk fra nogen, og det indbefatter mig.9 Derfor ved jeg, at DU har hørt mig, og jeg ved, at DU har svaret mig, og jeg ved, at jeg er frelst.10 Og jeg takker dig, HERRE JESUS, for at frelse min sjæl, og jeg vil vise min taknemmelighed ved at udføre DIN befaling og ikke synde længere.11

Efter frelsen bød JESUS os at døbes, fuldt nedsænket i vand, i FADERENS og SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.12 Nærlæs King James versionen af Biblen, og gør, som den siger for dit, og andres, gode.13

KRISTUS og GUD FADEREN lever nu i dig gennem HELLIGÅNDEN. Der er en måde, hvorpå du kan lade en større del af GUDS guddommelige natur tage bolig i dig. Jo mere GUDS guddommelige natur tager bolig i dig, jo bedre er du i stand til at modstå de fristelser, der så nemt har skubbet så mange millioner kristne væk fra frelsens vej. Bed for dåben i HELLIGÅNDEN. For anvisninger om, hvordan du kan modtage dåben i HELLIGÅNDENS navn og hvordan du kan lade en større del af GUDS hellige natur tage bolig i dag, bed da om vores litteratur eller ring. Ingen kommer til at se GUD uden helliggørelse (Hebræerne 12:14).

HERREN ønsker, at du skal fortælle andre om din frelse. Du kan blive distributør af Pastor Tony Alamos evangelielitteratur. Vi sender dig litteraturen gratis. Ring til os eller send os en e-mail for yderligere information. Del denne besked med andre.

Hvis du ønsker, at verden skal frelses, som JESUS befaler det, så må du ikke frarøve GUD hans tiender og offergaver. Gud sagde: “Vil et Menneske bedrage GUD? I bedrager MIG jo! Og I spørger: “Hvorved har vi bedraget DIG?” Med Tienden og Offerydelsen! I trues med Forbandelse, fordi I bedrager MIG, ja alt Folket [og hele denne verden] gør det! Bring hele Tiendet [et “tiende” er 10 % af din bruttoindtægt] til Forrådshuset, så der kan være Mad [spirituel føde] i MIT Hus [frelste sjæle]; sæt MIG på Prøve dermed, siger HÆRSKARERS HERRE, om jeg da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål. Jeg vil for eders Skyld skræmme Æderne, så at de ikke ødelægger eders Lands Afgrøde, og eders Vinstok på Marken skal ikke slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERRE. Og alle Folkene skal love eder, fordi I har et yndigt Land, siger HÆRSKARERNES HERRE”


Danish Alamo Literature

Kontakt os venligst for at få yderligere information eller mere litteratur om emner, der kunne have interesse.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078
Fireogtyve timers andagt og informationslinje: (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide tilbyder et sted at bo med alle livsfornødenheder til alle i vore amerikanske afdelinger,
der af hele deres hjerte, sjæl, bevidsthed og styrke i sandhed ønsker at tjene HERREN

Gudstjenester afholdes i New York City hver tirsdag klokken 20:00 og hver aften i andre lokaliteter
Ring venligst på +1 (908) 937-5723 for information.
M ÅLTIDER SERVERES EFTER HVER GUDSTJENESTE.

Spørg efter Pastor Alamos bog The Messiah der viser KRISTUS fra det Gamle Testamente åbenbaret i over 333 profetier. Du kan blive arbejder i sjælehøsten ved at blive distributør af Pastor Alamos litteratur.Al litteratur og alle lydbudskaber er gratis, inklusive forsendelsen.
DENNE LITTERATUR INDEHOLDER FRELSENS SANDE PLAN
(Apostlenes gerninger 4:12).
SMID DEN IKKE VÆK, GIV DEN VIDERE TIL EN ANDEN.

Vi opfordrer jer, som bor i andre lande, til at oversætte denne litteratur til jeres modersmål. Hvis du genoptrykker den, så inkluder venligst denne copyright og registrering

© Ophavsret marts 2015   Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo   ® Registreret marts 2015


Fodnoter:

1. 5 Mos. 4:2, Sl. 111:7-8, 119:89, 152, 160, 138:2, Præd. 3:14, Es. 40:8, Mal. 4:4, Matt. 5:17-19, 24:35, Rom. 3:31, Hebr. 13:8, 1 Pet. 1:23-25, Åb. 22:18-19 return

2. Sl 19:7-11, 119:98, 105, 130, Ordsp. 6:22-23, Esa. 55:10-11, Matt. 7:24-27, Joh. 5:24, 6:40, 48-51, 53-56, 68, 20:31, Apg 13:44-48, 20:32, 2 Tim. 3:14-17, 1 Pet. 1:23-25, 1 Joh. 1:1-3, 2:24-25, 5:11-13, Åb. 19:11-13 return

3. 1 Mos. 3:1-19, 1 Kor. 15:21-22 return

4. Esa. 9:6, Mika 5:2, Matt. 1:18-25, 28:18, Joh. 1:1-3, 10-14, 8:58, 10:30, 37-38, 12:44-45, 14:6-11, 13, 16-20, 23, 17:11, 21-23, Ef. 3:9, 19, Kol. 1:12-17, 2:9-10, 1 Tim. 3:16, Hebr. 1:2-12, 2:10, 1 Joh. 1:1-3, 5:7, 20, Åb. 19:11-13 return

5. Dan. 2:29-45, 7:7-28, 12:1, 4, Joel 2:30-31, Zak. 12:1-4, Matt. 24:3-39, Luk. 21:25-33, Apg 2:17-20, 1 Tess. 5:1-9, 2 Tess. 2:3-4, 1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 3:1-5, 13, 2 Pet. 3:3-14, 1 Joh. 2:18-19 return

6. 4. Mos. 23:19, Sl 33:11, 102:27, 119:89-90, 138:2, Præd. 3:14, Esa. 40:8, Mal. 3:6, Matt. 5:17-19, 24:35, Hebr. 1:10-12, 6:17-18, 13:8, Jak. 1:17, 1 Pet. 1:23-25 return

7. 2 Mos 7:1-7, 5 Mos. 34:5-7  return

8. 5 Mos. 8:14-15, Sl 114:7-8 return

9. 5. Mos. 32:4, 15, 18, 30-31, 1 Sam. 2:2, 2 Sam. 22:2-3, 32, 47, 23:3, Sl 18:2, 31, 46, Rom. 6:9-10, 1 Kor. 10:1-4, Hebr. 9:7-12, 24-28, 10:1-14 return

10. Luk. 24:44-53, Apg 1:1-11, 1 Kor. 15:3-6 return

11. 4 Mos. 27:12-14, 5 Mos. 1:37, 3:23-29, 32:48-52, 34:1-8  return

12. 2 Mos. 15:22-27, 17:1-7, 4 Mos. 20:7-11, 5 Mos. 8:13-15, Neh. 9:15, Jer. 2:13 return

13. 4 Mos. 23:19, 1 Sam. 15:29, Sl 119:89, Ordsp. 19:21, Præd. 3:14, Esa. 14:24, 40:8, Jer. 4:27-28, Ez. 24:14, Dan. 4:35 return

14. Joh. 1:1, 14, 1 Joh. 1:1-3, 5:7, Åb. 19:11-13 return

15. Esa. 7:14-15, 9:6, 53:3, Matt. 11:19, Joh. 1:14 , 7:42, Apg 2:29-31, Rom. 1:3-4, 8:3, Gal. 4:4-5, Fil. 2:6-8, Hebr. 2:14-18, 4:15, 10:5, 1 Joh. 4:2-3  return

16. Sl 22:7-18, Esa. 50:6, 52:14, 53:5, Matt. 26:67-68, 27:26-30, Mark. 14:63-65, 15:15-32, Luk. 22:63-65     return

17. Fil. 2:5-8, Hebr. 5:5-10  return

18. Esa. 53:5-12, Joh. 3:14-17, 10:7-9, 16-18, 14:6, Rom. 5:8-11, 6:22-23, Ef. 1:3-7, Kol. 1:12-15, 2 Tim. 1:8-10, 1 Pet. 2:21-25, 1 Joh. 2:2  return

19. Zak. 9:11, Rom. 3:10-12, 5:12-18, 1 Kor. 15:22, Gal. 5:17, Åb. 20:10-15    return

20. 1 Krøn. 28:9, Ordsp. 1:20-33, 29:1, Jer. 6:19, 30, Matt. 22:1-14, Joh. 3:36, 12:48, 2 Tess. 2:7-12, Hebr. 2:1-4, 12:15-26     return


Prayer footnotes:

1. Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 return

4. Sl. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

5. Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 return

9. Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jas. 1:22-25, Åb. 3:18 return