HAR ENGLE SEX?

af Tony Alamo

“Da nu Menneskene begyndte at blive talrige på Jorden og der fødtes dem Døtre, fik Gudssønnerne [Guds engle blev aldrig kaldt ‘Guds sønner’. GUDS sønner er dem, som tror på GUDS ORD (KRISTUS). Denne sætning henviser til Seths sønner. Seth troede på GUD og det samme gjorde Abel.1] øje på Menneskedøtrenes [disse døtre var Kains afkom, han som var Adams ugudelige søn] Skønhed, og de tog så mange af dem, som de lystede, til Hustruer” (1. Mosebog 6:1-2). GUD forbyder GUDS børn at gifte sig med ugudelige børn, børn af dårligdom.2

Engle har ikke formeringsorganer.3 Det sagde JESUS i Markus 12:25. Og GUD kalder aldrig engle for “sønner”.

“Thi til hvilken af Englene sagde HAN [GUD] NOGEN SINDE: “Du er MIN Søn, jeg har født dig i Dag”? og fremdeles: “Jeg skal være ham en FADER, og han skal være MIG en Søn”?  Og når HAN atter indfører den førstefødte [HAN sagde “første” i den forstand at ved adoption vil der blive mange andre - os] i Verden, hedder det: “Og alle GUDS Engle skulle tilbede HAM” [JESUS, den eneste avlede søn].  Og om Englene hedder det: “HAN gør sine Engle til Ånder og SINE Tjenere til Ildslue;” men om SØNNEN: “Din Trone, O GUD! står i al Evighed, og Rettens Kongestav er DIT Riges Kongestav. … Men til hvilken af Englene sagde HAN [GUD] nogen Sinde: “Sæt dig ved min højre Hånd, indtil jeg får lagt dine Fjender som en Skammel for dine Fødder”?  “Er de ikke alle tjenende Ånder, som udsendes til Hjælp for deres [os, GUDS adopterede sønner] Skyld, der skulle arve Frelse?” (Hebræerne 1:5-8, 13-14).

For at vende tilbage til “engle har ikke formeringsorganer”— du bør vide, at når vi kommer i himlen, så har vi det heller ikke. Grunden til at jeg fortæller dette er så du er i stand til at genkende visse falske lærere, som siger at engle havde sex med menneskedøtre og dermed skabte en kæmperace. Endnu en gang, GUD kalder aldrig engle for “sønner”. Dette er en meget falsk doktrin.

Korinterne 2 6:14-18 fortæller os: Drager ikke i ulige Åg med vantro; thi hvad Fællesskab har Retfærdighed og Lovløshed? eller hvilket Samfund har Lys med Mørke?  Hvilken Samklang er der mellem KRISTUS og Belial [Beelzebul, djævelen]? eller hvilken Delagtighed har en troende med en vantro [ikke troende]?  Hvilken Samstemning har GUDS Tempel [os] med Afguder? Thi vi er den levende GUDS Tempel, ligesom GUD har sagt: “Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres GUD, og de skulle være MIT Folk.” “Derfor går ud fra dem og udskiller eder fra dem, siger HERREN, og rører ikke noget urent; og JEG vil antage MIG eder,” “og JEG vil være eders Fader, og I skulle være MINE Sønner og Døtre [ikke engle], siger HERREN, den ALMÆGTIGE.”4

“I hine Dage, da Gudsønnerne [ikke engle – igen – Seths sønner, Abels afløser, en gudfrygtig person] gik ind til Menneskedøtrene [de ugudelige] og disse fødte dem Børn men også senere hen i Tiden [efter de dage, og endda den dag i dag] - levede Kæmperne på Jorden. Det er Heltene [kødeligt stærke] [som for eksempel brydere, boksere, vægtløftere, ikke gudfrygtige individer], hvis Ry når tilbage til Fortids Dage. Men Herren så, at Menneskenes [ikke englenes, ikke deres som var halvt menneske eller halvt engles] Ondskab tog til på Jorden, og at deres Hjerters Higen og Tragten kun var ond Dagen lang” (1. Mosebog 6:4-5).

JESUS gør det helt klart at engle aldrig gifter sig med engle (og ej heller gifter de sig med mennesker). I Himlen har hverken vi eller englene forplantningsorganer, og heller ingen lyst til sex. HELLIGÅNDENS nærvær er så stærk, at vi til stadighed vil befinde os i en tilstand, der er hinsides ekstase.

I Markus 12:18-25 står der: “Og der kommer Saddukæere til HAM [JESUS], hvilke jo sige, at der ingen Opstandelse er, og de spurgte HAM [JESUS] og sagde: “Mester! Moses har foreskrevet os, at når nogens Broder dør og efterlader en Hustru og ikke efterlader noget Barn, da skal hans Broder tage hans Hustru [selvom han har en anden kone] og oprejse sin Broder Afkom.5  Der var syv Brødre; og den første tog en Hustru, og da han døde, efterlod han ikke Afkom.  Og den anden tog hende og døde uden at efterlade Afkom, og den tredje ligeså.  Og alle syv, de efterlod ikke Afkom. Sidst af dem alle døde også Hustruen.  I Opstandelsen, når de opstå, hvem af dem skal så have hende til Hustru? Thi de have alle syv haft hende til Hustru.” JESUS sagde til dem: “Er det ikke derfor, I fare vild, fordi I ikke kende Skrifterne, ej heller GUDS Kraft? Thi når de opstå fra de døde, da tage de hverken til Ægte eller bortgiftes, men de er som Engle i Himlen.” De er aldrig seksuelt aktive. Det kan de ikke være.

Altså, i Himlen har hverken vi eller englene forplantningsorganer (lemmer som vi blues ved). Da GUD skabte englene var der ingen af dem, der havde sexorganer, og derfor havde de aldrig sex med engle eller menneskets døtre. Denne falske doktrin er så ondsindet. Den er meget dæmonisk!! I Biblen står der, at Eva er kødets moder, og Adam er faderen.6 Hvis folk overbevises om, at denne doktrin er sandheden, så vil de ikke længere tro på, at mennesket nedkommer fra Adam og Eva. De vil være overbevist om, at de ikke bærer dem adamske synd, og at de ikke behøver KRISTUS.7 Imidlertid er nogle mennesker besat af seksuelt perverterede, urene ånder, der ødelægger disse menneskers sjæle.  Disse ånder kan korrumpere de sjæle som ikke er det, i JESUS tager de magten og herredømmet over dem.8 Salomon var på sine gamle dage under indflydelse af slette kvinder, som selvfølgelig ikke troede på GUD.9

Læs Biblen. Studer den nøje, så du kan blive en arbejdsmand, godkendt af GUD.10 Men først skal du modtage KRISTUS, så KRISTI ÅND med HANS FADER i HELLIGÅNDEN er i dig, og dermed giver dig styrke til at modstå fristelse og forblive stærk i HERREN til det sidste. Start med det samme med at bede denne bøn:

Prayer

Min HERRE og min GUD, forbarm dig over min sjæl, en synder.1 Jeg tror på, at JESUS KRISTUS er SØN af den levende GUD.2 Jeg tror på, at HAN døde på korset og udgød SIT kostbare blod for at alle mine fordums synder kunne forlades.3 Jeg tror på, at GUD kaldte JESUS fra de døde ved HELLIGÅNDENS kraft,4 og at HAN lige nu sidder ved GUDS højre hånd og hører min bekendelse af synd og denne bøn.5 Jeg åbner mit hjertes dør og jeg inviterer DIG ind i mit hjerte, HERRE JESUS.6 Rens alle mine synder bort i det kostbare blod, som DU udgød i mit sted på korset på Golgata.7 DU vil ikke vende dig fra mig, HERRE JESUS, DU vil tilgive mine synder og frelse min sjæl. Jeg ved det, fordi DIT ORD, Bibelen, siger det.8 DIT ORD siger, at DU ikke vender dig væk fra nogen, og det indbefatter mig.9 Derfor ved jeg, at DU har hørt mig, og jeg ved, at DU har svaret mig, og jeg ved, at jeg er frelst.10 Og jeg takker dig, HERRE JESUS, for at frelse min sjæl, og jeg vil vise min taknemmelighed ved at udføre DIN befaling og ikke synde længere.11

Efter frelsen bød JESUS os at døbes, fuldt nedsænket i vand, i FADERENS og SØNNENS og HELLIGÅNDENS navn.12 Nærlæs King James versionen af Biblen, og gør, som den siger for dit, og andres, gode.13

KRISTUS og GUD FADEREN lever nu i dig gennem HELLIGÅNDEN. Der er en måde, hvorpå du kan lade en større del af GUDS guddommelige natur tage bolig i dig. Jo mere GUDS guddommelige natur tager bolig i dig, jo bedre er du i stand til at modstå de fristelser, der så nemt har skubbet så mange millioner kristne væk fra frelsens vej. Bed for dåben i HELLIGÅNDEN. For anvisninger om, hvordan du kan modtage dåben i HELLIGÅNDENS navn og hvordan du kan lade en større del af GUDS hellige natur tage bolig i dag, bed da om vores litteratur eller ring. Ingen kommer til at se GUD uden helliggørelse (Hebræerne 12:14).

HERREN ønsker, at du skal fortælle andre om din frelse. Du kan blive distributør af Pastor Tony Alamos evangelielitteratur. Vi sender dig litteraturen gratis. Ring til os eller send os en e-mail for yderligere information. Del denne besked med andre.

Hvis du ønsker, at verden skal frelses, som JESUS befaler det, så må du ikke frarøve GUD hans tiender og offergaver. Gud sagde: “Vil et Menneske bedrage GUD? I bedrager MIG jo! Og I spørger: “Hvorved har vi bedraget DIG?” Med Tienden og Offerydelsen! I trues med Forbandelse, fordi I bedrager MIG, ja alt Folket [og hele denne verden] gør det! Bring hele Tiendet [et “tiende” er 10 % af din bruttoindtægt] til Forrådshuset, så der kan være Mad [spirituel føde] i MIT Hus [frelste sjæle]; sæt MIG på Prøve dermed, siger HÆRSKARERS HERRE, om jeg da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål. Jeg vil for eders Skyld skræmme Æderne, så at de ikke ødelægger eders Lands Afgrøde, og eders Vinstok på Marken skal ikke slå fejl, siger HÆRSKARERNES HERRE. Og alle Folkene skal love eder, fordi I har et yndigt Land, siger HÆRSKARERNES HERRE”


Danish Alamo Literature

Kontakt os venligst for at få yderligere information eller mere litteratur om emner, der kunne have interesse.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078
Fireogtyve timers andagt og informationslinje: (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide tilbyder et sted at bo med alle livsfornødenheder til alle i vore amerikanske afdelinger,
der af hele deres hjerte, sjæl, bevidsthed og styrke i sandhed ønsker at tjene HERREN

Gudstjenester afholdes i New York City hver tirsdag klokken 20:00 og hver aften i andre lokaliteter
Ring venligst på +1 (908) 937-5723 for information.
M ÅLTIDER SERVERES EFTER HVER GUDSTJENESTE.

Spørg efter Pastor Alamos bog The Messiah der viser KRISTUS fra det Gamle Testamente åbenbaret i over 333 profetier. Du kan blive arbejder i sjælehøsten ved at blive distributør af Pastor Alamos litteratur.Al litteratur og alle lydbudskaber er gratis, inklusive forsendelsen.
DENNE LITTERATUR INDEHOLDER FRELSENS SANDE PLAN
(Apostlenes gerninger 4:12).
SMID DEN IKKE VÆK, GIV DEN VIDERE TIL EN ANDEN.

Vi opfordrer jer, som bor i andre lande, til at oversætte denne litteratur til jeres modersmål. Hvis du genoptrykker den, så inkluder venligst denne copyright og registrering

© Copyright november 2015   Alle rettigheder forbeholdt World Pastor Tony Alamo   ® Registreret november 2015
DANISH—VOLUME 22400—DO ANGELS HAVE SEX?


Fodnoter:

1. 1. Mos. 4:25-26 return

2. 2. Mos. 34:12-16, 3. Mos. 20:26, 5. Mos. 7:1-6, Ezra 9:1-2, 10-15, 10:10-11, Neh. 13:23-27, Mal. 2:11, 1 Kor. 7:39, 2 Kor. 6:14-18, Ef. 5:11 return

3. Matt. 22:29-30, Mark 12:24-25, Luke 20:34-36 return

4. Jer. 31:31-34, 1 Kor. 6:19-20, Ef. 2:21-22, Tit. 2:11-14, Hebr. 8:8-12 return

5. 1. Mos. 38:8-11, 5. Mos. 25:5-6, Ruth 4:5, 10, Matt. 22:24 return

6. 1. Mos. 3:20, 4:1-2, 25-26, 5:3-4, 5. Mos. 32:8, Es. 43:27, Mal. 2:10, Apg. 17:25-26 return

7. Joh. 3:16, 36, 10:7-11, 14:6, Rom. 3:23, 5:12-19, 11:32, 1 Kor. 15:21-22, Gal. 3:22, Fil. 2:8-11, Hebr. 2:9 return

8. Luk. 9:1-2, Joh. 14:12, 16:33, Apg. 1:8, 1 Tess. 1:5, 2 Tim. 1:9, 1 Joh. 4:4 return

9. 1 Kong. 11:1-11, Neh. 13:23-27 return

10. Jos. 1:8, Matt. 4:4, Joh. 8:31-32, Ef. 6:11-17, Kol. 3:16, 2 Tess. 2:15, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Pet. 2:2 return


Prayer footnotes:

1. Sl. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Apg. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Åb. 5:9 return

4. Sl. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

5. Luk. 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. 1 Kor. 3:16, Åb. 3:20 return

7. Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Åb. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 return

9. Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Åb. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg. 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jas. 1:22-25, Åb. 3:18 return