HET PALESTIJNSE VERBOND

door Tony Alamo

In de late Bronstijd (1500-1200 voor Christus), kwamen de Israëlieten in Kanaän aan. Hun verovering van Palestina dateert van ongeveer 1400 voor Christus (Masoretische chronologie).1 De Palestijnen waren een deel van Kanaän. GOD droeg Israël op om Kanaän (de Kanaänieten) te vernietigen, net zoals andere staten. Als Israël hen niet zou vernietigen, zouden allen die zij zouden toestaan te blijven leven, hen tot doornen zijn.2

De geschiedenis van de Palestijnen is teruggevonden tot Kanaän, de zoon van Ham. Kanaän, de zoon van Ham, is de vader van Sidon (Genesis 10:15-20), d.w.z., het Fenicische ras (zwarte mensen). Heth (d.w.z. de Hittieten), de Jebusieten, de Amorieten, de Girgashieten, de Hivieten, Fellahien, de Arkieten (citizens of Arka), de Sinieten, de Arvadieten, het volk van Tartos, de Zemarieten, het volk van Sumra, de Hamathieten, alle Kanaänieten—van Sidon tot aan Gerar en Gaza, Sodom en Gomorra, net zoals Admah, Zeboim, Lasha, en Rephaim—zij waren allen reuzen (Deuteronomium 2:11, 20). De Amorieten, de Emieten (reuzen), de Zamzumieten of Zuziem, Ammon (of Ham), en de Anakieten (or Anakiem) waren ook reuzen (Deuteronomium 3:11, Nummers 13:33).3 Kanaän is de vader van al deze Afrikaanse families, of het geheel van Palestina.4

Het verbond, dat je het Palestijnse verbond, of het verbond van alle naties kan noemen, is simpelweg dat GOD de Palestijnen, de Arabieren, Irak, Iran, Libanon, Korea, en alle naties belooft dat het land van Israël aan Israël (de Joden) behoort!!5 Dit is ook het Russische verbond, het Chinese verbond, het Noord-Amerikaanse verbond, het Zuid-Amerikaanse verbond, het Centraal- Amerikaanse verbond, en het verbond van alle staten. Dit is GODs verbond met Israël, Palestina , de V.S.,  Rusland, het V.K., China, de Arabieren en de wereld!!

HET BELANG VAN DIT WERELDVERBOND

Dit verbond is zeer belangrijk. (1) Het herbevestigt aan Israël, in kraakheldere bewoordingen, dat de eigendomsakte van het beloofde land nog steeds toebehoort aan Israël (de Joden). Het maakt niet uit dat zij in het verleden laks zijn geweest in hun dienst aan GOD. GOD kent hun harten, en wat HIJ heeft beloofd zal geschieden.6 GOD weet dat hun ongeloof in geloof zal veranderen:7 het gebeurt nu! Het land behoort nog steeds aan Israël, volgens de belofte van GOD. (2) Verder, de introductie van een conditioneel verbond, wat toen in Israël gold, kon de oorspronkelijke genadevolle belofte aangaande de doelstelling van GOD niet terzijde schuiven en deed dat ook niet. Dit feit is de basis van Paulus’ argument wanneer hij schrijft, “Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen.” (Galaten 3:17). (3) Dit verbond is een bevestiging en opwaardering van het oorspronkelijke verbond met Abraham.8 Dit Palestijnse of wereldverbond vergroot het landdeel van Abrahams verbond. De vergroting, die volgt op het bewuste ongeloof en de ongehoorzaamheid van de natie, ondersteunt de bewering dat de oorspronkelijke belofte was gegeven om vervuld te worden ondanks ongehoorzaamheid.

DE VOORZIENING VAN HET PALESTIJNSE EN WERELDVERBOND

Dit zogenaamde verbond wordt genoemd in Deuteronomium 30:1-3, 5-9: “Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft; En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. [Dit gebeurde in 1948, en gaat door tot op vandaag.] …En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet [zult leven]. En de HEERE, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren, en der stemme des HEEREN gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede. En de HEERE, uw God, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands, ten goede; want de HEERE zal wederkeren, om Zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft”.

Wanneer we deze passage van de Schrift analyseren, zien we dat er hier zeven hoofddoelen voor GOD zijn. (1) De natie zal het land worden uitgezet wegens ontrouw (Deuteronomium  28:63-68, 30:1-3). (2) Israël zal in de toekomst berouw tonen (Deuteronomium  30:1-3). (3) Hun MESSIAS zal terugkeren (Deuteronomium  30:3-6). (4) Israël zal het land terugkrijgen (Deuteronomium  30:5). Dit gebeurde in 1948. (5) Israël zal als natie hervormd worden (Deuteronomium  30:4-8, Romeinen 11:26-27). (6) Israëls vijanden zullen veroordeeld worden (Deuteronomium  30:7). (7) De natie zal dan volledig gezegend zijn (Deuteronomium  30:9).

Wanneer ik deze  passage bestudeer, zie ik een veelheid aan gedane beloften die het doel van dit verbond verduidelijken, niet enkel aan de Palestijnen, maar aan de gehele wereld. Men moet geloven dat GOD dit verbond serieus neemt en dat het buitengewoon belangrijk is voor HEM. GOD garandeert Israël niet alleen het bezit, maar verplicht ZICHZELF om al Israëls vijanden te veroordelen en te verwijderen en om Israël een nieuw hart te geven, een hervorming, voordat zij in het land worden gelaten.9

Dit zelfde verbond wordt bevestigd in een latere passage in de geschiedenis van Israël, in een profetie van de Profeet Ezechiël. GOD bevestigt ZIJN liefde voor Israël ten tijde van haar kindsheid (Ezechiël 16:1-7). HIJ herinnert haar dat zij was uitverkoren en familie was van JEHOVAH door het huwelijk (verzen 8-14). Echter, zij speelde de hoer (verzen 15-34). Daarom werd haar de straf van diaspora opgelegd (verzen 35-52). Dit is niet het einduitspraak of het terzijde schuiven van Israël, omdat er een herstel zal zijn (verzen 53-63). Dit herstel is gebaseerd op GODs belofte: “Evenwel zal Ik gedachtig wezen aan Mijn verbond met u, in de dagen uwer jonkheid, en Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uwer wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusteren, die groter zijn dan gij, met degenen, die kleiner zijn dan gij, aannemen zult; want Ik zal u dezelve geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. Want Ik zal Mijn verbond met u oprichten, en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben” (Ezechiël 16:60-62).

Zo herbevestigt de HEER ZIJN verbond met Israël, aan de wereld, en aan de Palestijnen. Door de herbeoordeling van de oorspronkelijke belofte van de HEER van dingen die moeten uitdampen voor deze beloften worden vervuld -letterlijk vervuld- zien we dat (1) Israël als natie moet worden bekeerd.10 (2) Ze moeten uit de vier hoeken van de wereld weer worden teruggehaald naar Israël.11 (3) Israël moet stevig gevestigd zijn in haar land, dat haar is toebedeeld. Ze moet getuigen van het oordeel van haar vijanden, en ze moet de materiële zegeningen krijgen die haar zijn beloofd.12

Dit verbond zou een sterke invloed moeten hebben op eenieder die eindtijdprofetieën bestudeert. De meeste van de genoemde dingen zijn vervuld. Heel Israël is niet Israël.13 Haar mensen zijn bijeengebracht. Duizenden van hen geloven in JEZUS als hun MESSIAS. De vernietiging van hun vijanden hebben ze nog niet beleefd, maar dit verbond is een eeuwig en onvoorwaardelijk verbond, dat vraagt ​​om een ​​volledige vervulling. Ze zijn zeker een natie, en zijn stevig gevestigd. Zoals ik het bekijk, zullen er meer conversies en meer vervolgingen komen, en daarna de totale vernietiging van al diegenen die de vijanden zijn van Gods uitverkoren volk en Gods favoriete plek op aarde, Israël. (Jesajah 11:11-12, 27:12-13, 43:1-8, 49:8,16, 66:20-22, Jeremia 16:14-16, 23:3-8, 30:10-11, 31:1-19, 31-37, Ezechiël 11:17-21, 20:33-38, 34:11-16, 39:25-29, Hosea 1:10-11, Joël 3:17-21, Amos 9:11-15, Micha 4:1-8, Zefanja 3:14-20, Zacharia 8:1-8). Dit is de belofte die is gedaan aan al deze heiligen. Het maakt niet uit dat zij de vervulling van deze beloften niet zouden meemaken; zij zullen het allen zien op de dag der opstanding, het zal zich allemaal zo afspelen zoals GOD beloofde: De Sabbat was gemaakt voor de mens (om te rusten en te zien hoe GOD alles vervult), en niet de mens voor de Sabbat (de rest): Dus de MENSENZOON is de HEER, zelfs van de Sabbat (van de rest, en vervulling) (Marcus 2:27-28).

Wanneer GOD al haar vijanden vernietigt, zal er vrede zijn in Israël en dat zal zeer binnenkort zijn!14

Vrede zal met u zijn wanneer u JEZUS, de Joodse MESSIAS als uw HEER en GOD accepteert. U zult ten onder gaan als u HEM bestrijdt, of ZIJN volk, zoals in Jericho.15
Accepteer HEM door het zeggen van dit gebed:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright September 2011 Alle rechten voorbehouden Wereld Pastor Tony Alamo ® Geregistreerd September
2011 DUTCH—VOLUME 13400—THE PALESTINIAN COVENANT


footnotes:

1. Het Nieuwe Unger’s Bijbelwoordenboek, p. 954 return

2. Ex. 23:27-33, Num. 33:53-55, Joz. 23:12-13, Judg. 2:1-5 return

3. Het Nieuwe Unger’s Bijbelwoordenboek, p. 956 return

4. Het Nieuwe Unger’s Bijbelwoordenboek, p. 956 return

5. Gen. 12:1-7, 13:14-17, 15:7, 17:7-8, 26:1-5, 28:1-5, 10-14, 18-19, 35:10-12, 48:3-4, Ex. 6:2-4, 8, 32:13, Lev. 20:23-24, Deut. 1:8, Joz. 13:1-6, 1 Kron. 16:12-19, 2 Kron. 20:7, Neh. 9:7-8, Psa. 105:5-11 return

6. Gen. 17:5-8, 48:3-4, Lev. 26:40-45, Deut. 4:29-31, 30:1-5, Psa. 9:10, 105:6-11, 145:18, Jes. 27:6, Ez. 47:13-20, Mic. 7:18-20 return

7. Rom. 9:25-27, 11:19-24 return

8. Gen. 12:1-3, 7, 15:7, 17:1-8 return

9. Deut. 33:26-29, Jes. 59:18-19, Jer. 31:31-34, Ez. 6:8-10, 11:17-20, 36:24-36, Hebr. 8:10-12 return

10. Zach. 12:1-10, Rom. 11:26-27 return

11. Jes. 11:12, Ez. 39:23-29, Amos 9:14-15, Zef. 3:17, 19-20, Zach. 8:7-8 return

12. Gen. 12:1-3, 26:1-5, Deut. 8:18, 28:1-14, Pred. 5:19, Jes. 49:26, 66:20-24, Jer. 30:16-24, Ez. 39:1-21, Joël 2:18-21, 3:16-21 return

13. Joh. 4:23-24, Rom. 1:16-17, 9:6-8, 11:2-15, Gal. 3:7-9, 28, Ef. 2:11-22, Openb. 7:9, 13-15 return

14. Ez. 38:14-23, Kron. 39, Zach. 12:1-9, Openb. 20:7-10 return

15. Joz. 6:2-17, 20-21, 24-25 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return