DE DUIVEL SPREEKT TEGEN DE HEER EN DE HEER BEANTWOORDT HEM

door Tony Alamo

De duivel praat tegen GOD, en GOD beantwoordt hem.1 GOD verhoort soms zijn gebeden (verzoeken), zoals in het geval van Job. Tegen alle hedendaagse misleide mensen, die niet geloven dat iemand perfect is, zei GOD dat Job perfect  en oprecht was, iemand die GOD vreesde en slechtheid haatte (Job 1:1). Job had zeven zonen en drie dochters. Hij was zeer rijk en de geweldigste van alle mannen in het Oosten. Job aanbad GOD en bad onophoudelijk tot GOD (zonder pauzes) (Job 1:5).

“Er was een dag opgebroken waar GODS kinderen kwamen om zich voor den HEERE te brengen, dat Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de HEERE tegen Satan [sprak tegen hem]: Van waar komt gij [Waar kom je vandaan]? En de Satan antwoordde den HEERE, en zei: ‘’Van alle omtrekken op de aarde, en die te bewandelen. [In andere woorden, Van wat me ook maar aanstaat in de wereld, om iedereen in de wereld maar zoveel mogelijk last te bezorgen, om hen in verzoeking te leiden, omdat zij allen zondigen en veroordeeld moeten worden tot mijn Poel des Vuurs’’. De HEERE zette de conversatie met Satan voort en zei tot Satan: ‘’Hebt gij ook acht geslagen op MIJN knecht Job? Want niemand op de aarde is zijn gelijke, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.’’

Toen antwoordde de Satan den HEERE, en zei: ‘’Is het niet omdat Job God vreest?’’ [De duivel begon weer tot GOD te spreken, meer dan de meeste belijdende Christenen tot GOD spreken. Wanneer de Heer de duivel hoort en met hem praat, wat mankeert jou dan? Satan zei, U hebt Job gezegend en een haag geplaatst rond alles wat hij bezit.]
Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. Maar toch strekt nu Uw hand uit en tast aan alles, wat hij heeft; zou hij U niet in Uw aangezicht zegenen?

[De Heer beantwoordt het gebed van de duivel:] En de HEERE zei tot Satan: ‘’Zie, alles wat hij heeft, ligt in in uw hand; alleen aan hem strekt uw hand niet uit. En Satan vertrok vanuit het aangezicht van des HEEREN [en vernietigde toen alles dat Job bezat—zijn kinderen, zijn veestapel, alles!]… Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel, en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en boog zich neder; Tot wat hij zei: ‘’Naakt ben ik uit mijn moeder’s buik gekomen, en naakt zal ik daarheen wederkeren. De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN is gezegend! In dit alles zondigde Job niet, en schreef God niets ongerijmds toe.” (Job 1:6-12, 20-22).

Na al deze beproevingen kreeg Job zelfs nog veel meer van GOD,2 maar zie wat er gebeurde toen Satan tot GOD bad en een antwoord kreeg. Wat zou er gebeuren als Christenen zouden bidden zoals hen is opgedragen, “onophoudelijk”?3

Een ander deel van het WOORD van GOD laat ons weten dat Satan, de duivel, onophoudelijk bidt, dit staat in Openbaring 12:10: “want de aanklager van onzer broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is teneergeslagen. [uit de Hemel]” Vers 11 leert ons hoe de aanklager kan worden overwonnen. “ En zij [wij] hebben hem overwonnen door middel van het bloed des Lams [door vrij van zonden te blijven], en door het woord hunner [onze] getuigenis” welk WOORD ons leert minstens zoveel te bidden als Satan. “BID ONOPHOUDELIJK” (1 Tessalonicenzen 5:17).

Als GOD met de duivel spreekt—en dat doet HIJ—zal HIJ met jou praten! JESUS gebiedt, “BID TER ALLER TIJDEN” (Lukas 21:36). HIJ begint met te zeggen, “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.  En wacht zelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens zal overkomen. Want als een valstrik zal hij komen over al degenen, die op den ganse aardbodem gezeten zijn. Waakt dan ter aller tijd, biddende, dat gij waardig geacht moge worden deze lasten te kunnen ontsnappen, en te staan voor den Zoon des MENSEN.” (Lukas 21:33-36).

Hebreeën 11:6 zegt, “Maar zonder geloof is het onmogelijk HEM (GOD) te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is  [net zoals Satan doet. ‘De duivels geloven ook en sidderen (Jacobus 2:19)], en dat HIJ [GOD] een beloner is van hen die HEM NAARSTIG zoeken. [Maar zo niet Satan. Hij heeft de HEILIGE GEEST gelasterd en zal eeuwig in de Poel des Vuurs blijven].”4

Een van de vele geweldige beloftes van GOD is dat als HIJ Satan hoort en antwoordt, het zeker is dat HIJ jou en mij zal horen en ons zal beantwoorden en iedereen die HEM aanroept.5 GOD zegt, “Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en u grote en machtige dingen tonen die u niet kent.” (Jeremia 33:3).

Ik begrijp dat je vragen hebt die je graag beantwoord ziet. Je zal er een antwoord op krijgen als je HEM naarstig zoekt door middel van ZIJN WOORD; HIJ zal door jou gevonden worden (2 Kronieken 15:2).6 De belofte is echter aan hen die HEM naarstig zoeken, tenminste zo naarstig als de duivel achter jou aanzit om jouw ziel met hem naar de Hel en de Poel des Vuurs te sturen.

De Apostel Petrus waarschuwt iedereen: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenstander, de duivel, als een briesende leeuw, gaat onder jullie, zoekende naar wie hij zou kunnen verslinden [hij merkt het als jij niet bidt zoals hij bidt]; Weersta hem, vast in het geloof, wetende dat hetzelfde soort lijden wordt ervaren door uw broederschap in de hele wereld..” (1 Petrus 5:8-9). Ook JESUS is EEN LEEUW, DE LEEUW van de STAM van JUDA (Openbaring 5:5). HIJ creeërde Satan, overwon hem, en zal hem voor eeuwig naar de Poel des Vuurs sturen.7

Vergeet GOD nooit. Hiermee zou je jezelf pijn doen. GOD zegt, “Offert God [MIJ]dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften. En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal u eruit helpen, en gij zult Mij eren. Maar tot den goddeloze zegt God: Wat hebt gij Mijn statuten te vertellen, of waarom u Mijn verdrag in uw mond neemt? Het blijkt dat gij instructie haat, en MIJN WOORDEN achter u werpt. Wanneer gij een dief ziet, loopt gij met hem mee, gij heeft ook deelgenomen met overspeligen.  Uw mond slaat gij in het kwade, en uw tong omlijst bedrog. Gij spreekt tegen uw broeder; tegen den zoon uwer moeder geeft gij lastering uit. Deze dingen heeft gij gedaan terwijl ik zweeg, gij dacht dat ik uw gelijke was: maar ik zal u terechtwijzen en de beschuldigingen u voorleggen. Beschouw dit nu, gij die GOD vergeet, opdat ik u in stukken scheur tot er niks meer te redden zal zijn.”8 (Psalmen 50:14-22)

Houd u aan de geboden. Bid altijd en laat uw ziel gered worden. Begin door dit gebed te zeggen:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright februari 2012 Alle rechten voorbehouden Wereldpastor Tony Alamo ® Geregistreerd februari 2012
DUTCH—VOLUME 15100—THE DEVIL TALKS TO THE LORD AND THE LORD ANSWERS HIM


footnotes:

1. Job 1:6-12, 2:1-6, Zach. 3:1-2, Mal. 3:11, Matth. 4:1-10, 8:28-32, Marc. 1:23-26, Openb. 12:10 return

2. Job 42:10-17 return

3. Psa. 34:1, Matth. 26:41, Luk. 18:1, 21:36, 22:40, 46, Hand. 6:4, Rom. 12:12, Ef. 6:17-18, Kol. 4:2, 1 Tim. 2:8, Heb. 13:15, Jac. 5:16, 1 Pet. 4:7, Jud. 20-21 return

4. Jes. 14:9-17, Matth. 25:41, Marc. 3:29, 2 Pet. 2:4, Jud. 6, Openb. 20:10 return

5. 2 Kron. 6:12-42, 7:1-2, 14, Psa. 34:15, 17, 145:18, Jes. 58:6-14, 65:17-24, Zach. 13:9, Luk. 18:1-8, Fil. 4:6, Heb. 4:15-16, 10:19-22, Jac. 5:16-18, 1 Joh. 3:22, Openb. 5:6-8, 8:3-4 return

6. Psa. 9:10, 22:24-26, 24:3-6, 27:2-10, 34:10, 105:3-4, 119:2, 10, Spr. 8:17, Jer. 29:12-14, Matth. 6:33, 7:7-11, 18:18-20, Joh. 15:7, Kol. 3:1-2, Heb. 11:6, 1 Joh. 3:22, 5:13-15, Openb. 1:13-18 return

7. Jes. 14:9-17, Matth. 25:41, Heb. 2:14, Jud. 6, Openb. 12:9-12, 17:7-14, 20:1-10 return

8. Psa. 50:14-22 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return