HET VERSCHIL TUSSEN VERLOSSING EN RELIGIE

door Tony Alamo

Er zijn heel veel meer religieuze mensen op deze wereld dan mensen die verlost zijn, wedergeboren in de the GEEST. De Bijbel zegt ons met zoveel woorden, dat religie van de duivel komt, maar de verlossing van de HEERE.1

Het verschil tussen geloven in CHRISTUS en geloven in religie is dat bij geloven in CHRISTUS, het GOD is die de mens zoekt. Met andere woorden, het is GOD die de mens heeft gezocht en nog steeds zoekt. GOD communiceerde eerst met Adam, Kaïn, Seth, Enoch, Noach, Abraham, Izaäk en Jakob in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, communiceerde HIJ eerst met Mattheüs, Johannes, en de apostel Paulus. In 1964 communiceerde HIJ met mij en er waren vele anderen vanaf de Bijbelse tijden tot nu. Met andere woorden, GOD heeft alle rammen gezocht, de leiders van ZIJN familie, en hen uitgezonden om te zoeken naar de schapen die in de toekomst de uiteindelijke verlosten zullen zijn, zij die de eeuwigheid zullen doorbrengen in het Koninkrijk van de Hemel met GOD de VADER, CHRISTUS, ZIJN eerstgeboren ZOON, en de HEILIGE  GEEST.

CHRISTUS instrueert ZIJN discipelen, ons allen, om anderen te zoeken om ZIJN discipelen te worden, zodat zij hetzelfde zullen doen.2 Dit doet HIJ in Mattheüs 28:18-20 met de volgende woorden: “MIJ is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende [volledig onderdompelen in water3] in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.” Dit is CHRISTUS die de mens zoekt, niet de mens die GOD zoekt. Mensen die GOD zoeken is “religie” maar wanneer GOD de mens zoekt, is het “heil.”

Alle religies vereisen dat onverloste mensen GOD zoeken, of degene die zij denken dat GOD is. Wat is religie? Religie is het geloof van mensen in en een referentie aan wat zij denken dat GOD is. Het is in het bewustzijn van mensen dat er een soort van god is, maar zij hebben geen idee van de enige echte GOD. Dit is waarom JEZUS, in Mattheüs 28:19, toen zei tot al ZIJN discipelen tot aan de dag van vandaag: “Gaat dan henen, ONDERWIJST AL DE VOLKEN [wie de echte GOD is die zij moeten aanbidden en dat zij enkel HEM mogen aanbidden en dienen], dezelve dopende [volledig ondergedompeld in water] in den Naam des VADERS, en des ZOONS, en des HEILIGEN GEESTES.”

Om de hemel binnen te treden, moeten we perfect zijn.4 We moeten perfect zijn omdat GOD ons opdraagt om perfect te zijn en GOD draagt ons nooit iets op dat wij onmogelijk kunnen zijn.5 JEZUS zegt in Mattheüs 5:48: “Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw VADER, Die in de hemelen is, volmaakt is.” Als wij het pad volgen van de HEILIGE  GEEST, dan zijn we perfect. Romeinen 8:1-2 zegt: “Zo is er dan nu geen verdoemenis [geen hel, geen poel des vuurs] voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.” Bemerk wel dat dit geschrift niet zegt dat wij vrij kunnen zijn van de morele wet. We kunnen enkel vrij zijn van de wet van zonde en dood. De wet van zonde en dood zegt dat als wij de morele wet overtreden nadat wij zijn wedergeboren in de GEEST, er geen genade (vergeving) meer zal zijn voor zonden.

Hebreeën 10:26-31 zegt het zo: “Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders [de vijanden van GOD] zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.” Dit is waarom de vrees des HEEREN het begin van de wijsheid is.6 We moeten doen wat HIJ zegt, wegblijven van religies en wedergeboren worden in de GEEST. Dit is begrijpen wat HIJ wil van ons en de vrees des HEEREN is begrip.

In Johannes 3:5, zei JEZUS tot Nicodemus dat hij wedergeboren moest worden in de GEEST. JEZUS zei nimmer dat je je moest aansluiten bij enige religie. Geloven in CHRISTUS lijkt helemaal niet op enige religie. Wederom, geloven in CHRISTUS betekent dat GOD de mens komt zoeken, dat hij wil dat de mens HEM dient.

Mensen vragen vaak: “Wat is het verschil tussen christendom en religie?” Ze zouden kunnen vragen, “Is christendom een religie?” Om deze vraag eerlijk te beantwoorden, zou ik zeggen dat christendom geen religie is. Werkelijk christendom is verlossing. Alhoewel het christendom door de geestelijk onverlichten wordt beschouwd als een van de vijf belangrijkste religies ter wereld, is het een feit dat  geloven in CHRISTUS niet is geloven in een religie. We kunnen dit ook uitleggen door te zeggen dat zij die werkelijk in CHRISTUS geloven christenen zijn, geen belijders van enige zogenaamde christelijke religie. Religies hebben, tot op heden, een geschiedenis van geweld tegen christendom.

De Rooms-Katholieke Kerk vermoordde miljoenen mensen gedurende drie verschillende inquisities en ze hebben zeer vele andere moorden begaan in de laatste tweeduizend jaar, zoals bij de Waco-massamoord, waar vele kinderen, samen met hun moeders en vaders, vermoord werden. Dit soort acties van de Rooms-Katholieke Kerk gaan tot op de dag van vandaag nog steeds door.

We kunnen terugzien op de Spaanse Inquisitie, evenals op vele andere wreedheden die zijn begaan door het Vaticaan. Hieronder vallen ook de zes miljoen Joden die vermoord zijn in Auschwitz en in andere concentratiekampen van de nazi’s. De huidige oorlog tegen het christendom is afkomstig van het Vaticaan.7 Van velen van ons zijn honderden miljoenen dollars aan bezittingen afgenomen en velen van ons die echte wedergeborene christenen zijn, zitten levenslange gevangenisstraffen wegens valse beschuldigingen uit door de katholieke religie. Ik bedoel niet de oude katholieke moedertjes en vadertjes die de rooms-katholieke kerkcultussen bijwonen. Zij weten net zo min van deze feiten als de rest van de huidige wereldbevolking. Niettemin, wat ik zeg is waar.

Terwijl de katholieke en lutherse klokken galmden in Polen, werden miljoenen onschuldige mensen ter dood gebracht in de Duitse gaskamers en ovens, waarna ze in grote gaten (massagraven) werden gebulldozerd. Sommigen, zo is me verteld, waren nog levend. De wachters zagen het allemaal en de wachters hoorden het allemaal.8 GOD zag het allemaal en GOD hoorde het allemaal.9 Dank aan GOD voor de Dag des Oordeels, die spoedig zal komen.10

In Lukas hoofdstuk 12, vers 1-5 staat: “Daarentussen als vele duizenden der schare bijeenvergaderd waren, zodat zij elkander vertraden, begon Hij [JEZUS] te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst wacht uzelven voor den zuurdesem der farizeeën [de religieuze Joden], welke is geveinsdheid [zonde]. En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden. Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht [door de wachters en GOD] gehoord worden; en wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden. En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen. Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien [de ALMACHTIGE GOD]!”

GOD kwam tot Adam, die niet wist wat te doen. GOD zei hem om altijd van de boom des LEVENS te eten om eeuwig te leven, maar in plaats daarvan at hij van de boom van kennis van goed en kwaad, waarvan GOD hem had verboden te eten.11 Wederom kwam GOD tot Adam met de kennis van verlossing, maar Adam gaf de voorkeur aan Satans religie  (kennis). GOD komt eveneens tot de gehele wereld, inclusief u, met de kennis van verlossing, maar zoals teken, die zich vastbijten in de huid van  dieren en mensen, zal u zich hoogstwaarschijnlijk vastbijten in een of andere satanische religie, of niet?

GOD kwam tot Seth met de kennis van verlossing en Seth begon GOD te aanbidden. Toen kwam GOD tot Enoch, die met GOD wandelde en GOD nam hem mee naar de hemel om bij HEM te zijn.12 Toen kwam GOD tot Noach.13 Noach kwam niet tot GOD, evenmin als de anderen deden. GOD kwam tot hen. Abraham was een afgodenaanbidder, een lid van een religie, maar GOD kwam tot hem. Abraham kwam niet tot GOD.14  Mozes kwam niet tot GOD; GOD verscheen, en kwam tot Mozes.15 GOD kwam tot honderden anderen, zoals de discipelen. HIJ kwam tot de apostel Paulus, een volger van een religie en verloste hem.16 Paulus werd nuttig voor GOD in ZIJN verlossing, al vechtend tegen de krachten der duisternis, waaronder met zijn geschriften, ongeveer twee derde van het gehele Nieuwe Testament. Zij waren allen betrokken bij de ware verlossing.

Drie Hebreeuwse kinderen (Sadrach, Mesach, en Abednego) werden in Daniël in het vuur van het fornuis geworpen omdat zij weigerden het gouden afgodsbeeld van de koning te aanbidden—omdat zij niet wilden behoren bij de religie van de koning.17 “Omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had, en dat het haar huns hoofds niet verbrand was, en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, Die Zijn engel gezonden, en Zijn knechten verlost heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god [enige religie] eerden noch aanbaden, dan hun God.” (Daniël 3:27-28). In het Nieuwe Testament beleefde de apostel Johannes een gelijkaardige ervaring. Hij werd gekookt in olie en verbrandde niet. Noch stierf hij daarvan.

Het is wonderbaarlijk dat in de gehele Bijbel, wanneer een persoon contact heeft met GOD, dat altijd is omdat GOD eerst met hem contact heeft gezocht. GOD kwam eerst Job opzoeken en toen diende Job HEM. Er is geen enkel geval in de Bijbel waar een persoon GOD diende omdat hij eerst had bedacht GOD te dienen. De gehele Bijbel spreekt enkel van GOD die de mens opzoekt. Op een dag zag Jesaja een visioen en hoorde de stem van de HEERE, die zei: “Wien zal Ik zenden, en wie zal voor Ons henengaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij henen.” (Jesaja 6:8). Nadat hij een visioen had gehad, verhief Jeremia zich om te profeteren aan de Israëlieten met de woorden die JEHOVA hem had opgedragen te zeggen (Jeremia 1:4-19). Daniël had ook een visioen voordat hij zich verhief om te vasten en te bidden, JEHOVA smekend om Jeruzalem te laten herrijzen (Daniël, hoofdstukken 7-9). De gehele Bijbel toont dat GOD eerst naar de mens komt, voordat de mens GOD dient.

GOD neemt contact op met u door mijzelf en andere verloste pastors en evangelisten, dus u heeft geen excuus. De GEEST van GOD, levend en werkend in en door ons die verlost zijn, achtervolgt u om in contact te treden met u, niet voor een religie, voor uw verlossing en de verlossing van anderen.

Romeinen 10:12-15 stelt duidelijk dat  predikers die gezonden zijn door GOD de wereld ingestuurd moeten worden om mensen tot het  geloof  en tot verlossing te brengen in deze woorden: “Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek [niet-Jood]; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Want een iegelijk [ieder], die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!”

Wederom, JEZUS heeft ons naar u gezonden. GOD zoekt u, u zoekt GOD niet. Op dit feit wordt u gewezen in Lukas hoofdstuk 10, verzen 1-12, die zeggen: “En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig [discipelen], en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize! En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt. En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt: Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad.”

Zij die geloven in een religie nemen het initiatief om dat  te dienen dat zij denken dat een god is, terwijl zij die geloven in CHRISTUS, GOD dienen nadat zij zijn aangespoord en geraakt zijn door GOD. Daarom zeg ik dat niemand zich hoeft te haasten om een god te dienen die een fantasie is, om enkel een religie te dienen. We dienen GOD alleen wanneer HIJ, door ZIJN GEEST, binnenin ons is.18 Als wij GOD dienen zonder dat GOD eerst in ons leeft, zijn wij meer gericht op religie dan op verlossing. Figuurlijk gesproken hangen vele mensen tegenwoordig het teken “christen” buiten, maar binnenin maken zij deel uit van een religieuze onderneming. In hun eigen opvatting zijn zij christenen, maar in werkelijkheid zijn zij enkel religieuzen.

Wat betekent het om een christen te zijn? Een christen is iemand bij wie CHRISTUS binnenin hem leeft en werkt door de GEEST, en door de HEILIGE  GEEST wordt bewogen om GOD te dienen.19 Een religieuze  persoon, daarentegen, is iemand die gelooft dat hij een god dient en die wenst te doen wat hij denkt dat zijn god wil dat hij doet. Dit is de situatie waarin vele belijdende christenen zich momenteel bevinden. Zij belijden het Christendom, maar zij zijn niet wedergeboren. Zij zijn niet verlost, dus zij kennen CHRISTUS niet en hebben geen idee hoe ze HEM moeten dienen. Zij kunnen CHRISTUS niet volgen omdat ze HEM niet kunnen horen.20 Om die reden zijn ze eigenzinnig en kan de echte GOD hen niet gebruiken. Zij zijn nutteloos. Echter, volgens de ervaring van werkelijke christenen, is de HEERE degene die hen in alles leidt. Zij zeggen simpelweg: “Ja. Amen.” De HEERE is hun gids en hun GOD. Dit is totaal verschillend van de manier van religieuze mensen.

Nadat de apostel Paulus met de HEERE op weg was naar Damascus, waren de eerste woorden die hij sprak: “Wie zijt Gij, Heere? (Paulus wist dat het de HEERE was, of hij zou nooit gevraagd hebben, “Wie zijt Gij, Heere?”) De HEERE antwoordde, “Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt [wanneer iemand de leden van de kerk van CHRISTUS vervolgt, vervolgen zij CHRISTUS. Dit is omdat wij ZIJN lichaam zijn, ZIJN tempel, het Lichaam van CHRISTUS].” 1 Korintiërs 3:16-17 zegt ons: “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? Zo iemand den tempel Gods schendt [het lichaam van de HEERE, dat wij zijn], dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.” Het is heilig omdat u geen dode religie volgt, een waarin CHRISTUS met de VADER door de GEEST niet leeft, maar u bent verlost, een wedergeboren christen. CHRISTUS leeft in u door de VADER, door de GEEST, waardoor u als u verlost bent, een tempel van GOD bent. Dit is waarom het LICHAAM waarin GOD leeft Heilig is en het lichaam waarin GOD niet leeft, niet Heilig is, maar onheilig. U wilt zeker meer dan wat ook Heilig zijn als u voor het Oordeel van GOD staat.

De wereld is vol met afleiding en verwarring.  Dit zijn de verwarringen van Satan, die uw geest afleiden van het enige belangrijke ding in het universum, hetgeen uw ziel in dienst houdt van GOD en CHRISTUS en ZIJN VADER levend houdt in u. “Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?” (Jesaja 2:22).

Uw keuze is deze: wilt u GODS Heilige LICHAAM zijn of wilt u gewoon een of andere onheilige zijn waarin Satan huist? Als u ervoor kiest om het LICHAAM van CHRISTUS te worden, zeg dan dit gebed:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright April 2013   Alle rechten voorbehouden Wereld Pastor Tony Alamo   ® Geregistreerd april 2013
DUTCH—VOLUME 17800—THE DIFFERENCE BETWEEN SALVATION AN RELIGION


footnotes:

1. Jes. 1:11-16, 29:13-14, Jer. 7:8-11, 23:33-40, Ez. 13:1-23, Mich. 3:11, Math. 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, Luk. 6:46, 18:10-14, Joh. 5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 15:2, 2 Tim. 3:1-7, Tit. 1:16, 2:19 return

2. Dan. 12:3, Math. 10:7-8, 28:19-20, Luk. 24:46-48, Hand. 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Rom. 7:4, 10:13-15, 1 Kor. 1:17-18, 21, 9:16-17, Ef. 3:2-10, Kol. 1:25-29, 2 Tim. 4:2, 5 return

3. Math. 28:19, Rom. 6:3-5, Kol. 2:10-12 return

4. Deut. 18:13, 1 Kon. 8:61, Ps. 119:1-3, Math. 5:48, 2 Kor. 13:11, Ef. 4:11-13, 5:25-27, Fil. 3:12-15, Kol. 1:21-22, 1 Tim. 6:14, 2 Tim. 3:16-17, 1:4, 1 Joh. 3:6-10, Openb. 21:7, 27 return

5. Gen. 17:1, Lev. 11:44-45, 19:2, 20:26, Deut. 18:13, 1 Kon. 8:61, Ps. 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3, Joh. 17:17-23, Rom. 6:4-14, 8:1:14, 37, 2 Kor. 6:14-17, 13:11, Gal. 5:16, Ef. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, Fil. 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Kol. 1:10-11, 21-22, 1 Thess. 4:6-7, 1 Tim. 6:11-14, 2 Tim. 3:16-17, Heb. 2:18, 12:14, 13:20-21, 1:4, 27, 1 Pet. 1:15-16, 5:8-10, 1 Joh. 2:14, 3:5-10, 4:4, Openb. 3:1-5, 7:13-15 return

6. Job 28:28, Ps. 111:10, Spr. 1:7, 9:10, 15:33 return

7. Dan. 7:7, 19-27, Openb. 13:1-7, 17:1-18 return

8. Jer. 4:16, Dan. hfdst. 4, Math. 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, Luk. 15:4-10, 1 Kor. 11:10, 1 Tim. 5:21, Openb. 14:13-20 return

9. Deut. 31:21, 2 Kon. 19:27, 1 Kron. 28:9, Job 31:4, 34:21-22, 25, Ps. 44:21, 139:1-6, 12-16, Spr. 15:3, 11, Jes. 29:15-16, Luk. 16:15, Heb. 4:13, 1 Joh. 3:20 return

10. Pred. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Math. 3:12, 24:3-15, 29-44, Mark. 4:22, Rom. 2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Kor. 5:10-11, 2 Thess. 1:7-10, 2 Tim. 4:1, 8, Heb. 10:30-31, Jud. 14-15, Openb. 1:7, 11:18, 20:11-15 return

11. Gen. 2:16-17, 3:1-6 return

12. Gen. 5:22-24, Heb. 11:5 return

13. Gen. 6:11-18, 22, Heb. 11:7 return

14. Gen. 12:1-8, 17:1-9, Hand. 7:2-3, Heb. 11:8 return

15. Ex. hfdst. 3, Hand. 7:29:34 return

16. Hand. 9:1-22, Gal. 1:13-19 return

17. Dan. hfdst. 3 return

18. Ez. 36:27, Joh. 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Rom. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Kor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Kor. 6:16-18, Ef. 2:18-22, Fil. 2:12-13, Kol. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Joh. 4:4, 5:12 return

19. Jes. 30:21, Joh. 15:1-5, 17:21-23, 26, 1 Kor. 15:10, 2 Kor. 5:17-21, Gal. 2:20, Ef. 3:16-21, 1 Joh. 2:20, 27 return

20. Joh. 8:42-43, 10:27 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return