ER IS GEEN PALESTINA

Gedistribueerd door de Alamo Genootschappen
IsraëlNationalNews.com
(Israel National News)

Vrijdag, 7 feb. 2014

Allah [GOD] Gaf Israël
aan de Joden;
Er is
geen Palestina

door Ari Yashar

GOD] heeft Israël aan de Joden beloofd — dat zegt Sjeik Ahmad Adwan, een Moslimgeleerde, die in Jordanië woont en die onlangs op zijn Facebook-pagina verklaarde dat “Palestina” niet bestaat.

Blogger Elder uit Ziyon vertaalde Arabische nieuwsbronnen die zaterdag jongstleden verslag uitbrachten over Adwan’s beweringen, waarin hij de Koran aanhaalt door te zeggen dat Allah [GOD] Israël aan de Joden heeft voorbehouden tot de Dag des Oordeels (Soera 5 Vers 21) en dat Joden de erfgenamen van Israël zijn (Soera 26 Vers 59).

“I zeg tot hen die ...de Koran verdraaien: waar haalden jullie de naam Palestina vandaan, jullie leugenaars, jullie vervloekten, als Allah [GOD] het al ‘Het Heilige Land’ heeft genoemd en het heeft nagelaten aan de Kinderen van Israël tot de Dag des Oordeels,” betoogde Adwan. “Er is niet zoiets als ‘Palestina’ in de Koran.”

“Uw claim op het Land van Israël is bedrog en het vormt een aanval op de Koran, op de Joden en hun land. Daarom zal u falen en Allah [GOD] zal u in de steek laten en vernederen omdat Allah [GOD] degene is die hen zal beschermen (de Joden),” waarschuwt Adwan.

De sjeik had meer hardvochtige woorden voor de “Palestijnen,” en noemde hen “moordenaars van kinderen, ouderen en vrouwen” door hen te gebruiken als menselijke schilden om zodoende de Joden valselijk te beschuldigen van aanvallen op hen. Hij rapporteert dat gezien is dat dezelfde tactiek werd gebruikt door “Palestijnen” tegen het Jordaanse leger in de jaren 1970.

“Dit is hun gewoonte en hun gebruik, hun verdorvenheid, zij zijn hard als steen tegen hun kinderen en zij liegen tegen de publieke opinie, om daarvan de steun te verwerven,” verklaarde Adwan.

Adwan heeft voorheen gezegd dat zijn steun voor het Joodse volk “komt van mijn erkenning van hun soevereiniteit over hun land en mijn geloof in de Koran, die ons leerde en dit op vele plaatsen benadrukte, zoals Zijn (Allah [GOD]) gezegde ‘Mijn volk (de kinderen van Israël), gaat het heilige land binnen dat Allah [GOD] jullie voorgeschreven heeft’ ’’ (Soera 5, Vers 21).

Volgens Adwan zijn de Joden een vreedzaam volk, hij zegt “als zij worden aangevallen, verdedigen zij zichzelf en zullen daarbij zo weinig mogelijk schade toebrengen aan de aanvallers. Het is een eer voor hen dat Allah [GOD] hen heeft verkozen uit de werelden —wat betekent uit de volkeren en de Djinns (spirituele wezens) tot de Dag des Oordeels. ...Toen Allah [GOD] hen verkoos, deed HIJ dat niet uit beleefdheid en HIJ was niet onrechtvaardig tegen andere volkeren, het is gewoon zo dat zij (de Joden) dit verdienden.”


Dinsdag, 11feb., 2014

Zelfs de Koran claimt dat Israël aan de Joden toebehoort

door Tova Dvorin

Midden-Oostenprofessor Nissim Dana sprak maandag met Arutz Sheva over zijn aanstaande boek, Aan wie behoort dit Land?: Nieuwe inzichten in de Koran, en openbaarde dat de Islam absoluut geen claim op het Land van Israël heeft — zelfs naar de eigen maatstaven.

De professor legde uit dat het nieuwe boek, dat is gepubliceerd door het Bialik Instituut en de Ariël Universiteit, meer inzichten in de Koran openbaart, die onbekend zijn bij de doorsnee Moslim en zelfs bij sommige religieuze Moslimleiders.

Dana merkte op dat vooraanstaande Islamitische personen, zoals Sjeik Yusuf Al Qaradawi, op ramkoers liggen om het Joodse volk te scheiden van het thuisland waarop zij recht hebben en claimen dat Moslims een heilig recht hebben op het Land van Israël.

Professor Dana merkte echter op dat Al Qaradawi’s pogingen de Koran zelf tarten. Israël wordt achtmaal genoemd, volgens de professor en er is niet één maal sprake van dat het zou behoren aan Arabieren of Moslims. “Bij elke referentie aan het Land van Israël en aan wie het behoort, wijst de Koran op het Joodse volk,” legde professor Dana uit.

Dana wees op Koran 7:7, waar GOD zelf het Land van Israël aan de Joden nalaat, als een natie die zichzelf zwak vond en hen zegent met goedheid. De “zwakte” is volgens Dana een referentie aan het Torah-incident met de Spionnen in Bamidbar (Numeri), waar de vertegenwoordigers van Israël aarzelen het land in te trekken uit angst.

En wat betreft het argument dat het Land van Israël oorspronkelijk bedoeld was voor de Joden, maar dat GOD de aanspraken overdeed aan de Islam, merkt Dana op dat er geen bron in de Koran bestaat voor een dergelijke bewering. Hij voegt een bron in het vijfde hoofdstuk van de heilige Islamitische tekst waar staat dat Mohammed op zijn doodsbed zegt dat teruggaan naar het Land van Israël op en van zichzelf onmogelijk is omdat GOD in Mozes’ mond de verklaring heeft gelegd dat het Land van Israël aan het Joodse volk behoort.

Voor zijn argument levert hij bewijs van een van de grootste en beroemdste Korancommentators, die wilde uitzoeken waar Israëls grenzen liggen voor het Joodse volk op basis van de Koran en bepaalde dat, volgens de Islam, het Joodse volk recht heeft op het land tussen de Nijl en de Eufraat.

Dana merkte op dat hij meer dan tien jaar nodig had om zijn boek te schrijven en dat het was samengesteld met behulp van Arabischsprekende studenten die de taal en zijn bronnen goed kenden. De meeste Moslims hebben geen diepgaande kennis van de Koran zelf, merkte hij op en daarom is hun geloof over het Joodse volk en het Land van Israël vooral afhankelijk van hun leiders.
http://www.israelnationalnews.com

Paus Benedictus (ook genaamd Joseph Ratzinger): moordenaar

“IK ZAG JOSEPH RATZINGER EEN MEISJE VERMOORDEN”: EEN OOGGETUIGE VAN EEN RITUEEL OFFER IN 1987 BEVESTIGT DE VERKLARING VAN DE NEDERLANDSE TOOS NIJENHUIS

De Wereld Mediaraad van het International Tribunal into Crimes of Kerk and State (ITCCS) en zijn Centrale Directie, Brussel
Nieuw bewijs van de schuld van het Vaticaan dwingt Italiaanse politici om Paus Franciscus te confronteren bij de aankondiging van de volgende Common law rechtszitting —Het Pausdom slaat terug met wereldwijde “black ops [geheime operaties]” tegen ITCCS

Maandag 28 oktober, 2013

De gerechtelijke vervolging van nog een andere Paus werd deze maand reëler toen Italiaanse politici erin toestemden om met het ITCCS samen te werken in een Common law rechtzaak tegen het pausdom omdat zij een gezochte misdadiger verborgen hebben gehouden voor het gerecht: de afgezette Paus Benedictus, Joseph Ratzinger.

Deze toestemming kwam nadat een nieuwe ooggetuige de betrokkenheid van Ratzinger in een rituele kinderofferande in Nederland in augustus 1987 bevestigde.

“Ik zag Ratzinger een meisje vermoorden in een Frans kasteel in het najaar van 1987” verklaarde de getuige, die een regelmatig deelnemer was in de cultus van rituele marteling en het vermoorden van kinderen.
“Het was lelijk en verschrikkelijk en het gebeurde meer dan eens. Ratzinger was er vaak bij. Hij en (de Nederlandse Katholieke Kardinaal) Alfrink en (Bilderberger oprichter) Prins Bernhard waren enkelen van de prominentere mannen die deelnamen.”

Deze nieuwe getuige bevestigt de verklaring van Toos Nijenhuis, een Nederlandse vrouw die met haar ooggetuigenverslag van gelijkaardige misdaden waarbij Ratzinger, Alfrink en Bernhard betrokken waren, op 8 mei de publiciteit zocht. (see: http://youtu.be/-A1o1Egi20c)

Spoedig na zijn historische opgave van het pausschap op 11 februari jl., werd Joseph Ratzinger op 25 februari 2013 veroordeeld wegens Misdaden tegen de Mensheid door het in Brussel gevestigde International Common Law Court of Justice en er werd een wereldwijd burgeraanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Sindsdien heeft hij een arrestatie weten te voorkomen door middels een decreet van de huidige Paus Franciscus in Vaticaanstad te blijven.

Door het opduiken van dit nieuwe bewijs van medeplichtigheid van het Vaticaan aan kindermoord, stemde een groep Italiaanse politici in om samen te werken met het ITCCS om het pausdom te confronteren met een common law rechtszaak tegen de huidige Paus Franciscus, Jorge Bergoglio, omdat hij Ratzinger verborgen houdt en voor zijn eigen medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. De politici hebben sedert 22 september achter gesloten deuren onderhandelingen gevoerd met de vertegenwoordigers van ITCCS.

“We onderzoeken herziening, zo niet afschaffing van het laterale verdrag van ons land met het Vaticaan, wiens daden in het verbergen van kinderverkrachters zeker voldoen aan de definitie van een transnationale criminele organisatie onder internationaal recht” stelde een voorlichter van een van de politici.

Als antwoord startte het Vaticaan in diezelfde week van 7 oktober, toen deze nieuwe aantijgingen bekend werden, een serie aanvallen tegen ITCCS-groepen in Europa, die bezig waren met het documenteren van de betrokkenheid van de kerk bij de cultus van rituele moord.

Betaalde krachten saboteerden het werk van ITCCS in Nederland en Ierland gedurende die week, en op 14 oktober werd de belangrijkste ITCCS-website vernietigd door dezelfde saboteurs.

Politieke bronnen in Rome hebben geopenbaard dat deze aanvallen waren gecoördineerd en betaald door het spionagebureau van het Vaticaan, dat bekend staat als “Heilige Alliantie” of de Entiteit en de daarmee samenhangende “vuile operaties” dienst, het Sodalitium Pianum, opgericht in Rome in 1913. Zij zetten ook de agenten van de Pauselijke Nuncius in Nederland in, aartsbisschop Andre Dupuy, die direct contact legde met twee van de saboteurs, “Mel en Richard Ve”, en met de aartsbisschop van Dublin, Diarmuid Martin, die evenzo smeergeld betaalde om het werk van ITCCS in Ierland te verstoren.

“Het is overduidelijk dat het Vaticaan in paniek is. Dit is een goed teken” reageerde de veldsecretaris van het ITCCS, Kevin Annett vandaag vanuit New York City.

“Het politieke tij is tegen de kerk gekeerd en voor kindermoordenaars in habijt is het niet langer mogelijk om zich te verschuilen achter het laterale verdrag. En in zijn doodsstrijd gebruikt de kerkelijke hiërarchie zijn gebruikelijke methoden van leugens en misinformatie om de focus te verleggen van zijn eigen criminele schuld.”

In antwoord op deze doorbraak en op de hernieuwde aanvallen op hun werk, heeft het Centrale directoraat van de ITCCS in Brussel vandaag de volgende aankondiging gedaan aan de wereldmedia en aan hun leden in zesentwintig landen:

1. Gedurende November zal ons netwerk een wereldwijde persconferentie in Rome met Italiaanse politici bijeenroepen om een nieuwe fase aan te kondigen van onze campagne om de wereldlijke macht van het Vaticaan te herroepen. Deze campagne zal de lancering van een nieuwe common law actie omvatten tegen de huidige Paus Franciscus en zijn agenten voor medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid en cult rituele moord omvatten.

2. Om deze inspanningen veilig te stellen, is onze belangrijkste website www.itccs.org opnieuw ingericht en beschermd met nieuwe beveiligingsfuncties. Daarnaast zullen voortaan alle ITCCS-secties opereren onder een officieel Handvest, dat alle leden moeten ondertekenen en waarop ze moeten zweren. Een kopie van dit Handvest zal worden geplaatst op itccs.org en verspreid worden onder al onze afdelingen.
3. Ter informatie: onze voormalige tv-site op www.itccs.tv is gecompromitteerd en overgenomen door de betaalde saboteurs, bekend onder de aliassen “Mel en Richard Ve”, die bewust ondermijnend bezig zijn om het werk van de ITCCS en de goede naam van Kevin Annett, onze Veldsecretaris zwart te maken. Noch “Mel en Richard Ve”, noch de site itccs.tv zijn op welke wijze dan ook deel van de ITCCS of vertegenwoordigen ons.

4. Jorge Bergoglio (alias Paus Franciscus) en andere functionarissen van het Vaticaan worden nu strafrechtelijk onderzocht voor afschuwelijke misdrijven met betrekking tot de handel, martelen en doden van kinderen. We adviseren iedereen om zich te onthouden van het assisteren Bergoglio en zijn handlangers op straffe van standrechtelijke veroordeling wegens deelname aan een criminele samenzwering, voortkomend uit de Curie en het Pauselijk bestuursapparaat.
www.itccs.org

De Bijbel verhaalt over het  einde van het Vaticaan

Eerdaags zal de wereld kwaad genoeg zijn op deze demonische, diabolische kring, om die te verbranden. Deze Bijbelprofetie staat in Openbaring 17:1-18, 18:1-13.

“En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen [van toorn] hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren [het Vaticaan, dat aan het hoofd staat van het rijk van de katholieke kerk]; Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben [gezondigd], en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw [de hoer, de kring], zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen... En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen [de Europese combine], maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest [de wereldregering, de nieuwe wereldorde, de Antichrist]. Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen. En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.” (Openbaring 17:1-3, 12-18).

“En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon [dit is het einde van het rijk van de Katholieke kring, het Vaticaan] … Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd [hebben zonden begaan, zoals homohuwelijken, homoseksualiteit, pedofilie en moord] en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad [Rome]! Want uw oordeel is in een ure gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt; Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen; En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen.” (Openbaring 18:1-2, 8-13). Zij heeft de wereld tot zonden gebracht, zoals homohuwelijken, kindermishandeling, homoseksualiteit, alle oorlogen, moorden, etc. Zij is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. (Openbaring 17:5). Zij hebben miljoenen van GODs gekozen volk vermoord en vele miljoenen anderen en hebben pedofilie gepraktiseerd en miljoenen kinderen vermoord.
Dit zijn allemaal tekenen van de allerlaatste dagen voor Christus’ terugkomst op aarde.1 Dus heb berouw van uw zonden door het zeggen van dit gebed:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright Februari 2014   Alle rechten voorbehouden World Pastor Tony Alamo   ® Geregistreerd Februari 2014
DUTCH—VOLUME 19200—THERE IS NO PALESTINE AND POPE BENEDICT (AKA JOSEP RATZINGER): MURDERER


footnotes:

1. Dan. 2:27-45, hfdst. 7, Matth. 24:3-14, Openb. hfdst. 13 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return