SODOM EN GOMORRA

door Tony Alamo

Nabij Jericho in Israël is een plaats die Sodom en Gomorra heet.1 Als je het ziet, zul je zonder enige twijfel weten dat GOD een GOD is die oordeelt!2 Je kan gele stukken zwavel oppakken en die branden als je ze aansteekt. Het is het meest angstaanjagende dat je ooit zult zien. De bergen zien er uit alsof GOD met een judoslag de toppen van de bergen in grote plakken heeft gesneden en toen met ZIJN grote vuist alles in een gezonken hoop heeft geslagen, het in zout, zwavel en vuur heeft begraven. Neem een geel stuk zwavel mee naar huis als souvenir. Neem een extra stuk mee om het in de stembus van de kiezer te leggen als het publiek zegt, “Laten we stemmen om te zien of het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht oké is.” Praat nooit de massa na die zegt dat GODS WOORD niet waar is! We kunnen waarheid, fouten, goed of slecht niet kennen zonder GODS WOORD!3

Dit gehele gebied is heter dan welke andere plaats in het Heilige Land dan ook. Het is eveneens de meest levenloze streek. Er zijn grote zoutbergen in de buurt.4 Hoeveel water er ook door de rivier de Jordaan stroomt en hoeveel zoet water deze rivier ook in de Dode Zee brengt, het water van de Dode Zee is extreem zout en het zal nooit leven bevatten, of vis voortbrengen. De ingestorte bergen geven de streek een zeer desolate aanblik en er is een enorme krater in de grond nabij de hotels. De streek wordt Engedi genoemd, wat “schapenoog” betekent. Er zijn daar drie grote en tien kleinere hotels, allemaal met zwembad. De grote krater en de feitelijke vernietiging zijn gelegen aan de achterste weg, die loopt van Engedi naar Beersheba. Als je bovenop de top van de krater staat, kan je duidelijk de vernietiging zien, het terrein met de ingestorte  bergen van Sodom en Gomorra. Achter de krater liggen bergen, die gehuld zijn in wolken en mist. De stilte en de desolate aanblik maken je nerveus. Het is bijna onmogelijk om de bodem van de krater te zien en deze is erg breed.

Hoeveel enorme kraters zijn er in de grond – gaten zo groot dat ze de aarde spleten – die leidden tot de vernietiging en de begraving van Sodom en Gomorra? Jericho moet er ook bij genomen worden, want Sodom is gewoon een district in Jericho. Wanneer je de bergweg afdaalt van Jerusalem tot Jericho, ploppen je oren, alsof je landt met een vliegtuig. Jericho ligt diep onder zeeniveau, de laagste plaats op de gehele aarde. Daarom heeft GOD de gehele streek ineen geslagen. HIJ maakte dit het laagste punt op aarde voor de zonde die zij begingen.5

Jericho is vrijwel leeg, behalve de stad en er is daar nauwelijks leven omdat het land vervloekt is. Het maakt je verdrietig. Het landschap is erg onherbergzaam. Hoe vaak mensen ook proberen om het land te ontwikkelen, om er wat leven en plezier te brengen, het land gedijt niet en laat ze met lege handen achter. Je kan precies de verschillende grotten en huizen zien die vernietigd zijn. Er leven daar maar weinig mensen en dit zijn voornamelijk herders. Hun levensstijl is hard en wreed omdat het land zo wreed is en hun gezichten zien er steenhard uit.

Mensen rapen er tot op de dag van vandaag de zwavelstukken op, waarmee GOD het gebied heeft bestrooid. Zij nemen souvenirs mee en proberen de zwavelrotsen aan te steken met lucifers. Grafrovers en archeologen komen vaak in deze gebieden voor kisten en graven. De rovers graven ‘s nachts, op zoek naar lichamen, potten, kopjes, juwelen en meubels die ze kunnen verkopen voordat de archeologen ze vinden. Ze proberen ook de verwoeste grotten en huizen uit de rotsen en de zwavel uit te graven.

Iedereen die de enorme omvang van de vernietiging tot zich laat doordringen, zal er geen moment aan twijfelen dat dit inderdaad GODS vernietiging en bestraffing van de streek is, want de rest van Israel is groen en floreert, behalve het gebied van Sodom en de dorpen daar omheen. GOD zal binnenkort ZIJN vernietiging weer over deze grond brengen en over de gehele wereld.6

In de V.S. hebben we nog nooit een aardbeving meegemaakt die hoger scoorde dan 9.2 op de schaal van Richter. Je kunt gemakkelijk zien dat wanneer GODS vernietiging van Sodom en Gomorra was gemeten op de huidige schaal van Richter, dat die wel 25.0 of hoger had gescoord. En dan laten we de regens van vuur en zwavel, die neerdaalden op de mensen wegens hun verachtelijke sekspraktijken, zoals homoseksualiteit en hoererij, nog buiten beschouwing.7

Dit gehele gebied zou een getuigenis van GOD ten opzichte van alle mensen moeten zijn, zeker de perverselingen die homoseksualiteit en lesbianisme praktizeren. Nadat je dit alles hebt geobserveerd, zul je weten dat GOD geen grappen maakt. HIJ meent echt wat HIJ zegt.8 Het is de eindtijd, dus wees geen grapjas wanneer je dit gebed richt tot GOD:

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.9 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.10 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.11 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,12 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.13 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.14 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.15 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.16 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.17  Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.18 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.19

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.20 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.21

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).

De locatie van Sodom en Gomorra

Genesis 19:27-28 stelt: “En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor het aangezicht des HEEREN gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse land van die vlakte; en hij zag, en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens.”
In de vroege jaren 1980 viel de archeologische onderzoeker van Bijbelse locaties, Ron Wyatt, het vreemde uiterlijk van sommige “formaties” op toen hij bij de oevers van de Dode Zee kwam. Ze leken hem stadsmuren en gebouwen, alleen hun kleur was witachtig. Gedurende vele jaren deed hij niets met zijn vermoedens, maar in 1989 ontdekte Ron iets dat hem er van overtuigde dat deze witachtige gekleurde formaties niet zomaar geologische formaties waren.

Meer dan Geologische Lagen

Ron vond een weg die door wat van het witachtig materiaal was aangelegd en het onlangs blootgelegde inwendige van het materiaal toonde een gelaagd effect dat zodanig gekruld was, dat het wel duidelijk was dat dit meer waren dan geologische lagen.

Bij het doorzoeken van de Bijbel naar aanwijzingen van hun locaties, vonden Ron en zijn vrouw Mary Nell tekstverwijzingen die vier van de steden noemden die deel waren van de grenzen van de Kanaänieten:
En de landpale der Kanaänieten was van Sidon, daar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe; daar gij gaat naar Sodom en Gomorra, en Adama, en Zoboim, tot Lasa toe. (Genesis 10:19).

Het zou vreemd zijn als Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim op een grensplaatsenlijst zouden staan, als ze allemaal in dezelfde streek lagen, aan de zuidkant van de Dode Zee. Het is logisch dat de steden op enige afstand van elkaar zouden zijn gevestigd, wanneer het nodig zou zijn om elk van hen als grensplaats te benoemen.

De locaties van de steden die Ron had gevonden waren inderdaad verspreid over een afstand van 80 km. of meer. Een er van was noordelijk van Jericho gelegen, wat perfect overeenstemde met de Schrift, die stelt dat Zeboim noordelijk van de Dode Zee lag.

“En Saul en zijn zoon Jonathan, en het volk, dat bij hen gevonden was, bleven te Gibea-benjamins; maar de Filistijnen waren te Michmas gelegerd. En de verdervers gingen uit het leger der Filistijnen, in drie hopen; de ene hoop keerde zich op den weg naar Ofra, naar het land Sual; En een hoop keerde zich naar den weg van Beth-horon; en een hoop keerde zich naar den weg der landpale, die naar het dal Zeboim naar de woestijn uitziet.” (1 Samuël 13:16-18).

Later in 1989 bezochten Ron en Mary Nell Wyatt de locatie net onder Masada en namen monsters van het witachtig materiaal dat in hun handen verbrokkelde en uiteenviel tot deeltjes met de consistentie van talkpoeder. Op dat moment vond Mary Nell juist een van de zwavelcapsules, die was ingebed in een stuk vastgekoekte as; er zijn toen echter geen conclusies getrokken over wat het kon zijn.

In oktober 1990 kwamen Ron Wyatt en Richard Rives terug in het gebied. Toen ze het gebied onder Masada onderzochten, zagen ze dat het pas had geregend. Terwijl ze door het gebied liepen, zag Richard op enige afstand iets wat leek op een open ruimte of grot en toen zij in de buurt van de grot kwamen, vonden ze een heel groot stuk as dat zojuist naar beneden was gevallen vanaf een hoger deel - waarschijnlijk omdat het recentelijk had geregend. Toen Ron stopte om dat te bekijken, zag hij talrijke geelachtige ballen binnen deze gebroken as, allen omgeven door een roodachtig-zwarte, krokante ring. Nieuwsgierig haalde hij er één uit en herkende het als zwavel. Bij nader onderzoek en nu wetende wat te zoeken, bleek dat alle gevonden asresten ronde ballen van ingekapseld zwavel bevatten.

Na de ontdekking van de zwavel begon Wyatt Archaeological Research een onderzoek om te zien of zwavel in deze vorm ergens anders werd gevonden. Ron en Mary Nell Wyatt gingen samen met Richard Rives naar het Smithsonian Institute in Washington DC en onderzochten hun tentoongestelde zwavelstukken, bestaande uit verschillende vormen, maar er waren er geen bij die ronde ballen van poedervormig zwavel waren. Bovendien was niet één er van ingekapseld. Een verzoek aan het Smithsonian om andere dan de tentoongestelde exemplaren te onderzoeken, werd ingewilligd. Deze zwavelcollectie uit de gehele wereld bestond uit meer dan vijftig exemplaren. Geen van hen vertoonde de kenmerken van de zwavel die was gevonden in de buurt van de “steden van de vlakte.”

Ron Wyatt was niet de eerste die zwavel bij de Dode Zee vond. Toen William Albright en Melvin Kyle in 1924 op pad gingen om de steden Sodom en Gomorra te vinden, vonden zij ook deze zwavelstukken aan de zuidkant van de Dode Zee.

“... een gebied waarop het zwavel regende, zal zwavel tonen. Nou, dat doet het; we pakten pure zwavel op, in stukken zo groot als het einde van mijn duim. Het is gemengd met de mergel van de bergen aan de westkant van de zee, en nu kan het verspreid langs de oever van de zee gevonden worden, zelfs aan de oostzijde, op zo’n zes of acht kilometer afstand van de richel dat het stratum bevat. Het is op de een of andere manier wijd verspreid over deze vlakte. “(Dr. Melvin Kyle, Explorations at Sodom, 1928, pag. 52-53)

Doch ook Melvin Kyle was niet  de eerste die de asresten observeerde. De andere vermelding van deze steden komt uit Josephus in zijn Oorlogen van de Joden, Boek IV, hoofdstuk VIII:

“Nu is dit land is dan dus helaas verbrand, dat niemand er wil komen, ... Het was vanouds het  meest gelukkige land, zowel voor de vruchten die het droeg en de rijkdom van zijn steden, hoewel het nu allemaal verbrand is. Het is een verband tussen de goddeloosheid van haar inwoners en hoe het werd verbrand door de bliksem; ten gevolge waarvan er nog restanten zijn van dat goddelijke vuur; en de sporen (of schaduwen) van de vijf steden zijn nog te zien ... “
Josephus’ beschrijving tekent perfect wat er te zien is op deze aslocaties:
“...het nu allemaal verbrand is.” 
De weergave van de vernietiging van Sodom, Gomorra, en “heel de vlakte” was geen sprookje. Het was een historische gebeurtenis die precies heeft plaatsgevonden zoals het Bijbelse verslag weergeeft.

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright April 2015 Alle rechten voorbehouden World Pastor Tony Alamo ® Geregistreerd April 2015
DUTCH—VOLUME 21200—SODOM AND GOMORRAH


footnotes:

1. Gen. 18:20-33, 19:1-29, Deut. 29:23 return

2. Gen. hoofdst. 6-7, Num. 11:1, Deut. 4:24, 10:17, 32:4, 15-16, 19-26, 35:43, Psa. 2:1-5, 12, 7:11-12, 11:5-6, 21:8-9, Jes. 30:1-3, 30, 33, 66:15-16, 24, Jer. 7:20, 10:10, 21:11-14, Klaagl. 4:11, Nah. 1:2-8, Matt. 25:31-46, 2 Kor. 5:10-11, Heb. 10:30-31, 2 Pet. 2:4-9, Jud. 7, Openb. 14:9-11, 20:11-15 return

3. Ex. 20:1-7, Deut. 5:1-21, Joz. 1:8, Psa. 119:9, 104-105, 130, Spr. 6:23, Mal. 4:4, Joh. 5:24, 8:31-32,12:48, 15:3, 2 Tim. 3:15-17, Jac. 1:21-25, 2 Pet. 1:19 return

4. Gen. 19:24-26, Deut. 29:23, Jes. 13:19-22, Jer. 50:40, Klaagl. 4:6, Sef. 2:9 return

5. Gen. 13:13, 18:20-21, 19:1-13, 24-25, Ez. 16:49-50, Jud. 7 return

6. Jes. 13:3-13, 24:1-21, 34:1-10, Ez. 22:25-31, 24:6-14, hoofdst. 38, Joël 1:13-15, Sef. 3:8, Mal. 4:1, Matt. 24:3-7, 21-22, 29-34, Luc. 17:24-30, 2 Thes. 1:7-10, 2 Pet. 3:3-12, Openb. 6:15-17, 8:7-13, 9:1-19, 11:18, 16:1-11, 17-21, 19:11-21 return

7. Gen. 19:4-13, Lev. 18:20, 22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17-18, Richt. 19:22-28, 1 Kon. 14:22-24, Rom. 1:18, 24-32, 1 Kor. 6:9-10, 18, 10:8, 2 Kor. 12:21, Gal. 5:19-21, Ef. 5:3-6, Col. 3:5-7, 1 Thes. 4:3, 1 Tim. 1:9-10, Heb. 13:4, Jud. 7, Openb. 2:21, 9:21, 22:15 return

8. Num. 23:19, 1 Sam. 15:29, Psa. 119:89, Spr. 19:21, Pred. 3:14, Jes. 14:24, 40:8, Jer. 4:28, Ez. 24:14, Dan. 4:35, Matt. 5:17-18 return

9. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

10. Matt. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

11. Hand 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9 return

12. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Marc. 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hand 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 return

13. Luc. 22:69, Hand 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

14. 1 Kor. 3:16, Openb. 3:20 return

15. Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14 return

16. Matt. 26:28, Hand 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 return

17. Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

18. Heb. 11:6 return

19. Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14 return

20. Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand 2:38, 19:3-5 return

21. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jac. 1:22-25, Openb. 3:18return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return