DE BEPROEVING IS BEGONNEN

door Tony Alamo

JEZUS zei: “Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een zeker KONING [GOD de VADER], die een bruiloft bereid had voor ZIJN ZOON [JEZUS], en zond ZIJN dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond HIJ andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, IK heb MIJN middagmaal bereid; MIJN ossen en MIJN gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed: komt tot de bruiloft.

“Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.  En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen. [Dit is een gelijkenis, die spreekt over de christelijke discipelen die getuigen voor de heidenen, hen uitnodigen om gered te worden van de poel des vuurs, en door God in alle opzichten te worden gezegend, maar vertelt hoe de meerderheid van de mensen niet alleen weigert, maar hen die de goddelozen uitnodigen, vervolgen en vermoorden.]

“Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. [Dit is GODS toorn in het Nieuwe Testament!] Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. [Dit is wat we doen. Dit is wat de duivel boos genoeg maakt om ons in de gevangenis te zetten, onze kinderen te stelen, en ons te belasteren.] En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. [De duivel, Satans regering, weet dat elke ware evangeliegetrouwe kerk een aantal slechteriken heeft, die ze kunnen gebruiken om tegen JEZUS en ZIJN volgelingen te liegen.]

“En als de KONING ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? [In andere woorden, waarom ben je niet verlost, gewassen door het Bloed van JEZUS, gekleed in het wit, vrij van zonde?] En hij verstomde. Toen zeide de KONING tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.” (Mattheüs 22:1-13). Deze parabel voorspelt wat er zal gebeuren met allen die niet verlost zijn — allen die niet waardig zijn!1

Toen GOD zei dat HIJ de Joden zou terugbrengen naar hun land en hen daar altijd zou houden, deed HIJ dat (14 mei 1948, Ezechiël 37:21-28).2 GOD zei dat HIJ gekozen Joden zou redden, honderdvierenveertigduizend van ons, en we zouden even zovele Johannes de Dopers zijn in de laatste dagen. Hij maakt het waar! (Openbaring 7:2-8, 14:1-5).

HIJ zei dat er een wereldregering zou komen, -media en -kerk, die hun macht zouden krijgen van de duivel.3 En je ziet wat GOD zei (Openbaring 13:1-7). HIJ zei dat de mond van de duivel (de media) de satanische wereldregering, de sekte, samen met de duivel oorlog zou voeren tegen GOD, CHRISTUS, het WOORD van GOD, en ware christenen; je ziet het voor je ogen gebeuren.4 De lijst gaat oneindig door met godslasteringen, gevangenschap, valse beschuldigingen, etc. Dus u kunt er van verzekerd zijn dat de dag van het oordeel nabij is.5 Hopelijk zult u uw bruiloftskleding dragen.

Hier is nog een profetie die binnenkort staat te gebeuren, uit het boek van Zacharia: “Ziet, IK zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat IK Jeruzalem stellen zal tot een lastigen [zware] steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

“Te dien dage, spreekt de HEERE, zal IK alle paarden [elke natie] met schuwigheid slaan, en hun ruiters [de leiders der naties] met zinneloosheid [waanzin, gekken, krankzinnig, zoals ze heden ten dage werkelijk zijn]; maar over het huis van Juda zal IK MIJN ogen openen, en alle paarden der volken [elke natie] zal IK met blindheid slaan [en ze zijn blind].

“Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in den HEERE der heirscharen, hun God. Te dien dage zal IK de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechterzijde en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen Juda. Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten; en die, die onder hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn als goden; als de Engel des HEEREN voor hun aangezicht. En het zal te dien dage geschieden, dat IK zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.” (Zacharia 12:2-9).6

“En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks [ieders] vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren[wegteren]; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; een eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren.” (Zacharia 14:12).

Ik heb een boek  geschreven over de honderden uitgekomen profetieën over de komst van de HEERE in het Oude Testament. Ik wil graag nog meer schrijven over de aanstaande komst van de HEERE. Zelfs onverloste mensen weten dat zijn komst zeer aanstaande is. Kom in het reine met GOD! Begin met het zeggen van dit gebed:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet. 9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright augustus 2015 Alle rechten voorbehouden Wereldpastor Tony Alamo ® Geregistreerd augustus 2015


footnotes:

1. Matt. 8:11-12, 13:41-42, 49-50, 24:48-51, 25:1-13, 31-46, Luk. 9:59-62, 14:16-33, Joh. 3:3-8, Openb. 16:15 return

2. Deut. 30:1-5, Jes. 11:10-12, 27:12-13, 43:1-6, Jer. 23:7-8, 32:36-44, Ez. 11:16-20, 20:40-44, 34:11-16, 36:16-38, 37:15-28, 39:23-29, Hos. 1:8-11, Amos 9:14-15, Micha 4:6-8. Zef. 3:16-20, Zach. 8:1-15 return

3. Dan. 2:28-45, 7:7-25, Openb. 13, 14:8-11, 17-18 return

4. Dan. 2:40, 7:20-25, Openb. 12:9-17, 13:3-17, 17:11-15, 18:24, 19:1-2 return

5. Luk. 21:7-36, 1 Pet. 4:7, 2 Pet. 3:3-12, Jud. 3-21, Openb. 1:1-3, 22:10-12 return

6. Ez. hfdst. 38-39 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return