DE VREESACHTIGEN EN ONGELOVIGEN

door Tony Alamo

Openbaring 21:8 stelt, “Den VREESACHTIGEN, en ONGELOVIGEN, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, hun lot is in DEN POEL, DIE DAAR BRANDT VAN VUUR EN SULFER; hetwelk is de tweede [en finale] dood. Het probleem is dat de Poel des Vuurs een eeuwige dood is die nooit ten einde komt.1

Bemerk dat in dit geschrift, als eerste van de genoemde zonden, de REESACHTIGEN en ONGELOVIGEN bovenaan de lijst van zonden staan waarvoor uw ziel in de Poel des Vuurs wordt geworpen. De reden dat dit de ergste zonde is, met uitzondering van de godslastering van de HEILIGE GEEST (het is ongeveer even erg als godslastering van de HEILIGE GEEST), is omdat een persoon die meer vreesachtig is voor Satan dan de HEER, jou zal verraden om zijn eigen huid te redden. Ook zou dit hetzelfde zijn als de HEER te verraden, zoals Judas Iskariot deed, omdat wij die verlost zijn, het LICHAAM van CHRISTUS zijn, waarin HIJ levend blijft, in deze wereld.2 Daarom zijn wij CHRISTUS.

In Mattheüs 24:9-10, zei JEZUS over de laatste dagen, “Alsdan zullen zij u [ware CHRISTENEN] overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden door alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.” Als u leeft in de rivier des LEVENS, wat de HEILIGE GEEST en JEZUS is, zou het voor u onmogelijk zijn om zo vreesachtig te worden dat uw ziel in de Poel des Vuurs zou worden geworpen.3 Dit is omdat “God heeft ons niet een geest der vreesachtigheid [lafheid] heeft gegeven, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene zijn; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht van God; Die ons zalig heeft gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade [ZIJN werken]  en kracht, die ons gegeven zijn in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen; Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht door het Evangelie” (2 Timotheüs 1:7-10).

De vrees voor de HEER is nodig omdat de vrees voor de HEER het begin van begrijpen is; De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap (Spreuken 1:7); en De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid (Spreuken 9:10).4  Het is wijs om GOD te vrezen en wijs om u te houden aan ZIJN geboden.5

Prediker 12:11-14 stelt, “De woorden der wijzen zijn gelijk aan prikstokken [scherpe objecten om iemand mee aan te sporen], en als spijkers bevestigd door de meesters der verzamelingen [het WOORD van GOD], die gegeven zijn van den enigen Herder[‘De HEERE is mijn Herder,’ dat is CHRISTUS die mij leidt (Psalm 23:1)]. En wat boven dezelve is, mijn zoon! wees gewaarschuwd; van vele boeken is geen einde te maken, en veel lezen is vermoeiing des vleses. Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit is de gehele plicht van de mens. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, van hetzij kwaad.” Maar het is buitengewoon zondig, dat staat bovenaan de lijst der zonden, om Satan te vrezen—enig kwaad.6 “Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou GEEN KWAAD7 vrezen, want Gij [de HEER] zijt met mij; Uw stok en Uw staf  [wat betekent Uw kastijding, omdat het me laat weten wanneer ik een fout bega en het behoed me voor de Hel en de Poel des Vuurs;8 UW staf is mijn gids, die me weghoud van verleiding] , die vertroosten mij.” (Psalm 23:4).

Waarom zou GOD ook maar iemand naar een Poel des Vuurs sturen, enkel omdat deze persoon VREESACHTIG en ONGELOVIG is, wat nogmaals, bovenaan de lijst der zonden staat? Nogmaals, een persoon die GOD niet vreest, maar Satan, zal u verraden wanneer hij onder vuur ligt en bovendien zal hij het lichaam van de HEER verraden, ZIJN kerk, die ZIJN werk op aarde doet. Dit is een van de tekenen van het einde der tijden, die JEZUS ons voorhield.

“Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En [wederom] dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten [leugenaars] zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid [verdorvenheid, zonde] vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden [het zich houden aan GODs geboden zal niet geschieden]. Maar wie zal volharden tot het einde [voortgaan in de HEILIGE GEEST], die zal zalig worden. En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats” (Mattheüs 24:8-15).

Dit is de doelbewuste vernietiging van het aardse moraal, het fatsoen, de Goddelijke regering en zijn nationale economie, evenals een schaamteloze minachting voor GOD’s geboden.

Dit is het vierde en laatste seculiere koninkrijk, dat geheel satanisch is.9 Dat is omdat de wereldburgers systematisch zijn gehersenspoeld in de satanische doctrine van de AntiCHRIST wereldregering en koninkrijk. Het zevende hoofdstuk van Daniël verhaalt ons over deze regering, die een gruwel is. Daniël toont ons dat deze regering, waaronder wij nu leven, een afschuwelijke regering is, en het woord “afschuwelijk” betekent walgelijk, verachtelijk. Deze regering haat het woord van GOD en GOD ZELF. Zij haten ook het volk van GOD en zijn de regering van Satan.10 Daniël beschrijft deze regering en de mensen die deze volgen als een monster van het kwaad.
Daniël stelt in Daniël 7:7, “Daarna zag ik in de nachtgezichten, het vierde dier [laatste seculiere koninkrijk] het was vreselijk en verschrikkelijk [het is de huidige satanische  één-wereldregering], en zeer sterk; het had grote ijzeren tanden [om goede mensen, hun zaken en hun economie te verscheuren], het at, en verbrijzelde, en vertrad het overblijfsel met zijn voeten; en het was verschillend van alle andere dieren [seculiere koninkrijken], die voor hetzelve geweest waren” omdat het een een-wereldkoninkrijk is.

Het boek van Jesaja, hoofdstuk 14 stelt, “Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden [zoals Satan heden ten dage doet], die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd [door GOD], zonder dat het iemand afweren kan [omdat wanneer GOD belet, wie kan HEM dan stoppen?].” (Jesaja 14:6).

Wanneer de wereld in vrede is, zullen ze zeggen, “Sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op. De hel van onderen was beroerd om uwentwil [Satan en hen die U volgen], om u tegemoet te gaan, als gij kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde; zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Die altegader zullen antwoorden, en tot u zeggen: Gij [Satan] zijt ook zwak geworden, gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden. Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u verspreid worden, en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.  [Deze huidige regering probeert GOD te zijn. In hun domheid denken zij dat de tijd immer zal doorgaan. Zij zijn zo onwetend omdat zij niet lijken te begrijpen dat het nu het einde der tijden is.] Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! Die u [Satan] zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe? Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis; Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden, die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam.” (Jesaja 14:8-19).

Van het lezen van de Bijbel, kan u weten dat het vrezen van de duivel, of geloven wat hij zegt, zoals Eva deed in de Hof van Eden, geen voordeel brengt.11 Wanneer we Satan meer vrezen dan GOD, kunnen we zien dat we er een zouden zijn van de vreesachtigen voor Satan en de ongelovigen in GOD, en hierom zouden we de eeuwigheid doorbrengen in de Poel des Vuurs. Nogmaals, “GOD heeft ons niet een geest der vreesachtigheid gegeven, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid” (2 Timotheüs 1:7). en natuurlijk, liefde is het zich houden aan GOD’s geboden.12 Als we het vreselijke vierde beest, het koninkrijk van Satan, genoemd in Daniël 7:7, toestaan ons vrees te brengen, welke kans zouden we hebben om het Koninkrijk van GOD binnen te treden? We zouden de eeuwigheid doorbrengen in de Poel des Vuurs, zoals genoemd in Openbaring 21:8. We moeten samen staan met de twee getuigen van GOD, genoemd in het elfde hoofdstuk van het boek Openbaring, die staan voor de god van deze aarde,13 wat de duivel en zijn een-wereldregering zijn, de nieuwe wereldorde, “de gruwel der verwoesting,” genoemd door JEZUS in het vierentwintigste hoofdstuk van Mattheüs, vers 15.14 Daar stel HIJ dat, wanneer u deze beroerde regering zijn lelijke hoofd ziet heffen, om “in de heilige plaats te staan” (de HEILIGE GEEST, het WOORD van GOD), wat betekent, “Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest [de rivier des LEVENS,  die ontspringt aan de troon van GOD], en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen” (Efeziërs 6:14-18).

Te veel mensen die zichzelf CHRISTENEN noemen, zitten in de categorie van “vreesachtig en ongelovig,” en zij zullen de eeuwigheid doorbrengen in de Poel des Vuurs. De duivel heeft het omgedraaid zodat aangenomen wordt dat atheïsme eervol is en CHRISTELIJKHEID veracht moet worden. Maar ik, in de naam van de HEER JEZUS CHRISTUS, keur u af, Satan, omdat u een belediging voor me bent. U verwerpt de HEER, en GOD en ik verwerp u.

CHRISTENEN, “als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve. En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u. En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af.” (Mattheüs 10:12-14).

In Marcus 8:31-34, begon JEZUS ZIJN discipelen te leren “dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan. En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen; Maar Hij [JEZUS], Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mij, Satan, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn. En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.” “U volgen, JEZUS? Betekent dat dat we verworpen moeten worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden? En moeten we misschien gedood worden, JEZUS, en dat dagelijks, ons kruis dragen zoals U deed, JEZUS? Maar JEZUS, wat als we vreesachtig en ongelovig zijn? Zullen we dan werkelijk in de Poel des Vuurs worden geworpen en daar eeuwig blijven?” De Schrift liegt niet en het is onmogelijk voor GOD om te liegen (Hebreeën 6:18). JEZUS is de WAARHEID—“de WEG, de WAARHEID en het LEVEN” (Johannes 14:6).

“Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.

Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen” (Marcus 8:35-38). “Ja maar, JEZUS, als we vrezen, zullen we dan werkelijk voor de eeuwigheid in de Poel des Vuurs worden geworpen?” Dat zeggen ZIJN woorden en het is voor JEZUS onmogelijk om te liegen.15

Dit is waarom mijn instructies over hoe in de GEEST te blijven, zo duidelijk zijn, hoe in de rivier des LEVENS te blijven, hoe van de boom des LEVENS te eten, en hoe te zwemmen in de rivier des LEVENS, zoals de profeet Ezekiël deed (Ezekiël, hoofdstuk 47). Op het moment dat u verzadigd bent door de rivier des LEVENS, is het een natuurlijk GODDELIJK instinct is om voor altijd in de rivier des LEVENS te willen blijven, de HEILIGE GEEST. Als u in de HEILIGE GEEST van het LEVEN bent, in de rivier des LEVENS, zult u geen kwaad vrezen. U zult weten dat GOD in en met u is; en hoewel u door het dal der schaduw des doods loopt, zult u geen kwaad vrezen, omdat GOD bij u is en altijd bij u zal zijn, gedurende de eeuwigheid.16 U zult nooit bij de vreesachtigen en ongelovigen willen vertoeven, omdat zij bovenaan de lijst der zondigen staan. Nogmaals, wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.” (Marcus 8:35). Het WOORD van GOD in Spreuken 28:1 zegt, “De goddelozen vlieden, waar geen vervolger is; maar elk rechtvaardige is moedig, als een jonge leeuw..”

Het maakt niet uit wat wij moeten doorstaan in dit leven op aarde om eeuwig LEVEN te gewinnen, omdat dit leven heel kort is.17 Het lijkt alsof ik vanochtend slechts zes jaar oud was en ziet, nu op 20 September 2015 ben ik al eenentachtig jaar oud. Maar wanneer we naar de Hemel gaan en we daar 10.000 jaar zullen zijn, zullen we maar net begonnen zijn omdat de eeuwigheid miljoenen en zelfs miljarden jaren is. Doe uzelf niet te kort, in uw belang en dat van uw geliefden, en in het belang van diegenen voor wie u verantwoordelijk bent, ga voort in de HEER. Ga in de rivier des LEVENS, wat de HEER JEZUS is, de HEILIGE GEEST, en blijf daar voor altijd. Als u niet verlost bent, zeg dan dit gebed tot GOD:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright Oktober 2015 Alle rechten voorbehouden Wereldpastor Tony Alamo ® Geregistreerd oktober 2015
DUTCH—VOLUME 22200—THE FEARFUL AND UNBELIEVING TRIBULATION HAS BEGUN


footnotes:

1. Marc. 9:43-48, Luc. 3:16-17, 16:19-26, Jud.e 6-7, Openb. 14:9-11, 19:20, 20:10-15 return

2. Joh. 14:8-19, 17:11, 21-26, Rom. 12:4-5, 1 Kor. 3:16-17, 6:15-20, 10:16-17, 12:12-14, 27, 2 Kor. 4:5-14, 5:17-21, Gal. 3:25-28, Ef. 1:4-6, 2:10-22, 4:4-6, Heb. 2:11, Openb. 3:21 return

3. Psa. 1:1-4, Jes. 44:1-4, 55:1-3, Jer. 2:13, 17:7-8, 13, Ez. 47:1-12, Zech. 14:8, Joh. 4:7-14, 6:35-40, 53-58, 7:37-39, 14:6, Hand. 1:8, 4:31, Openb. 7:17, 21:6, 22:1-5 return

4. Job 28:28, Psa. 111:10, 112:1, Spr. 2:1-12, 3:7, 9:10-12, 13:13, 14:2, 26-27, 15:33, Pred. 12:13-14 return

5. Ex. 20:20, Deut. 4:1-10, 5:29, 32-33, 6:1-2, 24, 10:12, 20, 13:4, Psa. 25:12-14, 103:13, 17, Psa. 112:1-3, 115:11, 13, Spr. 1:23-33, 3:13-26, 16:6, 19:23, Pred. 8:12-13, Jes. 8:13, 33:6, 66:2, Jer. 2:19, 32:39-40, Mal. 3:16-18, 4:1-3, Matth. 10:28, 1 Pet. 1:17 return

6. Psa. 118:4-17, Spr. 29:25, Isa. 51:12-13, Matth. 10:28, Fil. 1:27-29, Heb. 10:38-39, 13:5-6, Openb. 21:8 return

7. 1 Sam. 17:37, Job 13:15, Jes. 26:3-4, Dan. 3:16-18, Matth.10:16-31 return

8. Deut. 8:5-6, Job 5:17, Spr. 3:11-12, 29:1, Heb. 12:5-13, Openb. 3:19 return

9. Dan. 2:29-45, 7:7-12, 17-27 return

10. Dan. 8:1-26, 2 Tes. 2:6-10, Openb. 12:3, 9, 13:1-18, 14:9-11, 16:13-14, 17:1-15, 18:23-24, 19:19-21, 20:4 return

11. Gen. 2:16-17, 3:1-6, Jes. 14:9-17, Joh. 8:44, 10:10, 2 Kor. 11:13-15, Ef. 4:27, 1 Tim. 4:1-2, Heb. 2:1-3, 3:12-14, 18-19, 1 Pet. 5:8-9, 2 Pet. 2:19-22, 1 Joh. 4:1-3, Openb. 21:22-27 return

12. Matth. 25:31-46, Joh. 14:15, 21, 23-24, 15:10, 14, 1 Joh. 2:3-6, 3:22, 24, 5:2-3, 2 Joh. 1:6 return

13. Zach. hfdst. 4, Openb. 11:3-13 return

14. Dan. 8:9-14, 11:31, 12:11 return

15. Num. 23:19, 1 Sam. 15:29, Jes. 40:8, Matth. 24:35, Heb. 6:17-18, 1 Pet. 2:22, 1 Joh. 3:5 return

16. Deut. 31:6, 8, 2 Kron. 15:2, Ez. 8:22, Psa. 27:10, Matth. 28:18-20, Joh. 16:33, Heb. 13:5-6, 1 Joh. 4:4 return

17. 1 Kron. 29:15, Job 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, 14:1-2, Psa. 22:29, 39:4-6, 90:10, Jes. 2:22, 40:6-7, Jac. 1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:23-25 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return