GELOOF, VERTROUWEN EN VERZEKERING

door Tony Alamo

Wanneer mensen gekweld worden, is het slechtste dat ze kunnen doen, de HEER verlaten.1

Het woord “nood” betekent volgens het Van Dale-woordenboek, “kommer, ellende, gebrek, van een hachelijke toestand, gevaar” Zo betekent “wanhoop” “de hoop verliezen, vertwijfeling, een toestand waarin je geen uitkomst ziet, tegen beter weten in.”

Veel mensen die in nood zijn, worden wanhopig en zien geen hoop in hun toekomst. Als je de Bijbel hebt gelezen, weet je dat er een persoon is die GOD noemt: ‘de duivel,2  Satan,3 de verdorvene,4/ en hij is net zo echt als GOD echt is. Het slechtste dat iemand kan doen wanneer zij in nood zijn en alle hoop verloren hebben, is het woord van GOD5 te verwerpen en niet te lezen. Nood en wanhoop worden veroorzaakt door een gebrek aan geloof van vertrouwen in het woord van GOD, dat CHRISTUS6 is. Geloof in CHRISTUS is vertrouwen in CHRISTUS, het woord van GOD.

“Hoop,” is volgens woordenboeken “een gevoel dat wat gewenst wordt, zal gebeuren; een wens, vergezeld door de verwachting van het krijgen waarop je hoopt en waarvoor je bidt.” Hebreeën 11:1 stelt, “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt [dingen waarvoor gebeden is, waarvan men verwacht dat die gebeuren], en een bewijs der zaken, die men niet ziet [in de wereld, die gevonden worden in de Bijbel (Statenvertaling)].”

Moedeloosheid komt van de duivel omdat hij wilt dat u uw geloof in GOD verliest, uw hoop in GOD, uw vertrouwen in GOD, en uw gevoelens van liefdadigheid, wat de liefde is om GODS wil te doen.7 Satan wil dat u depressief bent, daarom veroorzaakt hij dingen in uw leven die u depressief maken. Zo betekent het woord “moedeloos” een gebrek aan hoop, wat weer een gebrek aan geloof, van vertrouwen, van de verzekering dat GOD zal doen wat HIJ zegt dat HIJ zal doen. Dit kan enkel gebeuren als u het woord van GOD niet bestudeert. Romeinen 10:17 stelt: “Zo is dan het geloof [vertrouwen in, verzekerd zijn van de HEER] uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.” Waar geen geloof, vertrouwen, of verzekering is in GODS woord, kan Satan depressie brengen. “Depressie” betekent “te neder drukken; bedroefd maken of ontmoedigen; verzwakken of minder actief maken, verlagen in waarde, prijs, etc.”

Als u minder actief bent als Christen, heeft Satan u gestopt in het afleggen van uw weg. Als u gestopt bent met bidden, gestopt bent met het bijwonen van diensten, uw ijver hebt verloren om zielen tot CHRISTUS te leiden, en u niet langer omgaat met uw Christenbroeders of -zusters, kan het zijn dat u begint te luisteren naar seculiere muziek, seculiere televisie bekijkt en alle dingen doet die verloren mensen doen. Echter, toen de Psalmist David in nood was, reageerde hij op een positieve manier—met geloof, vertrouwen, en verzekering van GODS woord (1 Samuel 30:6). Dit is de juiste manier, de Goddelijke wijze.

“En David sprak de woorden dezes lieds tot den HEERE, ten dage als de HEERE hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul. Hij zeide dan: De HEERE is mij mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper. God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! VAN GEWELD HEBT GIJ MIJ VERLOST! Ik riep den HEERE aan, Die te prijzen is [Wanneer u wordt aangevallen door de vijand, wees dan niet stil. Roep GOD aan!]: en ik werd verlost van mijn vijanden. Want baren des doods hadden mij omvangen; beken Belials verschrikten mij. Banden der hel omringden mij; strikken des doods bejegenden mij. Als mij bange was, riep ik den HEERE aan, en riep tot mijn God; en Hij hoorde mijn stem uit Zijn paleis, en mijn geroep kwam in Zijn oren.

“Toen daverde en beefde de aarde; de fondamenten des hemels beroerden zich, en daverden, omdat Hij ontstoken was. Rook ging op van Zijn neus, en een vuur uit Zijn mond verteerde; kolen werden daarvan aangestoken. En Hij boog den hemel, en daalde neder; en donkerheid was onder Zijn voeten. En Hij voer op een cherub, en vloog, en werd gezien op de vleugelen des winds [net zoals ZIJN engelen tegenwoordig door honderdduizenden worden gezien en die bekend staan als vliegende schotels of UFO’s, de aarde overziend en deze op verschillende plaatsen vernietigend, wanneer GOD hen dit opdraagt8]. En Hij zette duisternis rondom Zich tot tenten, een samenbinding der wateren, wolken des hemels. Van den glans voor Hem henen werden kolen des vuurs aangestoken. De HEERE donderde van den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem. En Hij zond pijlen uit en verstrooide ze; bliksemen en verschrikte ze. En de diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt, door het schelden des HEEREN, van het geblaas des winds van Zijn neus.

“Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren. Hij verloste mij van mijn sterken vijand, van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bejegend ten dage mijns ongevals; maar de HEERE was mij een Steunsel [“Calamiteit” betekent “een groot ongeluk, een ramp.”]. En Hij voerde mij uit in de ruimte, en rukte mij uit, want Hij had lust aan mij. De HEERE vergold mij naar mijn gerechtigheid; Hij gaf mij weder naar de reinigheid mijner handen. Want ik heb des HEEREN wegen gehouden, en ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan. Want al Zijn rechten waren voor mij, en Zijn inzettingen, daarvan week ik niet af.  Maar ik was oprecht voor Hem; en ik wachtte mij voor mijn ongerechtigheid. Zo gaf mij de HEERE weder naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinigheid, voor Zijn ogen.

“Bij den goedertierene houdt Gij U goedertieren; bij den oprechten held houdt Gij U oprecht. Bij den reine houdt Gij U rein; maar bij den verkeerde houdt Gij U verdraaid. En Gij verlost het bedrukte volk; maar Uw ogen zijn tegen de hogen, Gij zult hen vernederen. Want Gij zijt mijn Lamp, o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis opklaren. Want met U loop ik door een bende; met mijn God spring ik over een muur.

“Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen. Want wie is God, behalve de HEERE, en wie is een rotssteen, behalve onze God? God is mijn Sterkte en Kracht; en Hij heeft mijn weg volkomen geopend. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden, en stelt mij op mijn hoogten. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Ook hebt Gij mij gegeven het schild Uws heils, en door Uw verootmoedigen hebt Gij mij groot gemaakt. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij; en mijn enkelen hebben niet gewankeld.

“Ik vervolgde mijn vijanden, en verdelgde hen, en keerde niet weder, totdat ik ze verdaan had. En ik verteerde hen, en doorstak ze, dat zij niet weder opstonden; maar zij vielen onder mijn voeten. Want Gij omgorddet mij met kracht ten strijde; Gij deedt onder mij nederbukken, die tegen mij opstonden. En Gij gaaft mij den nek mijner vijanden, mijner haters, en ik vernielde hen. Zij zagen uit, maar er was geen verlosser; naar den HEERE, maar Hij antwoordde hun niet. Toen vergruisde ik hen als stof der aarde; ik stampte ze, ik breidde hen uit als slijk der straten. Ook hebt Gij mij uitgeholpen van de twisten mijns volks, Gij hebt mij bewaard tot een hoofd der heidenen; het volk, dat ik niet kende, heeft mij gediend. Vreemden hebben zich mij geveinsdelijk onderworpen; zo haast als hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. Vreemden zijn vervallen, en hebben zich aangegord uit hun sloten.

“De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rotssteen; en verhoogd zij God, de Rotssteen mijns heils! De God, Die mij volkomene wraak geeft, en de volken onder mij nederwerpt; En Die mij uitvoert van mijn vijanden; en Gij verhoogt mij boven degenen, die tegen mij opstaan; Gij redt mij van den man alles gewelds. Daarom zal ik U, o HEERE, loven onder de heidenen, en Uw Naam zal ik psalmzingen. Hij is een Toren der verlossingen Zijns konings, en Hij doet goedertierenheid aan Zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad, tot in eeuwigheid.” (2 Samuel hoofdstuk 22).

De Apostel Paulus stelt, in de brief aan de kerk te Kolosse “Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn; genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende; Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop [geloof, vertrouwen, en verzekering], die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onzen geliefden mededienstknecht, dewelke een getrouw dienaar van Christus is voor u; Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest.

“Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap; Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

“En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, In het lichaam Zijns vleses, door den dood [als u gelooft, vertrouwen hebt in dit feit, en verzekerd bent van de waarheid ervan], opdat Hij u heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich zou stellen; Indien gij maar blijft in het geloof [met geloof, vertrouwen, en verzekering in het woord van GOD, wat weer CHRISTUS is], gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben; Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.” (Kolossensen hoofdstuk 1).

Het evangelie zal evenzo machtig werken in u, als u vasthoudt aan uw geloof, vertrouwen, en verzekering in het gehele woord van GOD. CHRISTUS zal evenzo machtig werken in u, als u het geloof, vertrouwen, en de verzekering heeft dat elk woord van GOD ons toont hoe wij moeten leven (Mattheüs 4:4).9

Er is geen andere manier waarop u de Hemel zal kunnen binnengaan, dus wordt nu verlost door dit gebed te zeggen:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright Maart 2016 Alle rechten voorbehouden World Pastor Tony Alamo ® Geregistreerd Maart 2016
DUTCH—VOLUME 23000—FAITH, CONFIDENCE, ASSURANCE


footnotes:

1. 2 Sam. 22:7, 1 Kron. 28:9, 2 Kron. 15:1-4, 28:22-23, Psa. 18:6, 37:39-40, 118:5-17, 120:1-2, Luk. 18:1-8, 21:34-35, Rom. 8:35-39 return

2. Matth. 4:1-11, 13:38-39, 25:41, Joh. 8:44, Hand. 10:38, Ef. 4:27, 6:11, 1 Tim. 3:6-7, 2 Tim. 2:26, Heb. 2:14, Jac. 4:7, 1 Pet. 5:8, 1 Joh. 3:8-10, Jud. 9, Openb. 2:10, 12:9, 12, 20:2-3, 10  

return

3. 1 Kron. 21:1, Job 1:6-12, 2:1-7, Zach. 3:1-2, Matth. 4:10, 12:26, Marc. 1:13, 8:33, Luk. 10:18, Joh. 13:27, Rom. 16:20, 1 Kor. 5:5, 7:5, 2 Kor. 2:11, 11:14, 2 Tes. 2:9, Openb. 2:13, 24, 12:9, 20:2-3, 7 return

4. Matth. 13:19, 38, 1 Joh. 2:13-14, 3:12, 5:18 return

5. Psa. 119:105, Jer. 17:13, Hos. 4:6, Joh. 3:36, Hand. 20:32, Rom. 5:1-5, 10:17, 15:4, 2 Tim. 3:14-17, Jac. 1:21-25, Openb. 3:6-10 return

6. Joh. 1:1-3, 10-14, 1 Joh. 1:1-3, Openb. 19:11-16 return

7. Joh. 14:21-24, 15:10-13, 1 Kor. 13:1-8, 1 Tim. 1:5, 1 Pet. 4:8-11, 1 Joh. 5:2-4, 2 Joh. 6 return

8. Gen. 19:1-25, Num. 22:9-35, 2 Kon. 19:35, 1 Kron. hfdst. 21, 2 Kron. 32:19-22, Psa. 78:49, Matth. 13:41-42, 47-50, Hand. 12:21-23, 2 Tes. 1:7-9, Jud. 14-15, Openb. hfdst. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, hfdst. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9 return

9. Deut. 8:3, Joz. 1:8, Joh. 8:31-32, Ef. 6:11-17, Kol. 3:16, 2 Tes. 2:15-17, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Heb. 10:19-24, Jac. 1:21-25, 1 Pet. 2:2, 2 Pet. 1:19-21 return

10. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return