MOZES SCHREEF OVER MIJ

door Tony Alamo
alias Bernie Hoffman

JEZUS zei, “Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.

Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?” (Johannes 5:46-47). Je zou je kunnen afvragen waar Mozes over JEZUS schreef. Laten we eerst naar het boek Openbaring gaan om het antwoord op de geschriften van Mozes te kwalificeren.

JEZUS zegt, “Ik BEN de ALFA en de OMEGA [in het Grieks betekent dit van A tot Z, het gehele alfabet, het alles], het BEGIN en het EINDE, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.” (Openbaring 1:8).

Mozes schreef vaak over CHRISTUS in de Bijbel, zodat we HEM konden leren kennen als realiteit, om ons CHRISTUS te tonen als de SCHEPPER in Genesis en de OUDE VAN DAGEN in Openbaring 1:14.

In het boek Deuteronomium, zei Mozes, “Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; ... Toen zeide de HEERE tot mij: ...  Een Profeet zal Ik verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken.” (Deuteronomium 18:15, 17-19).

JEZUS toont ZICHZELF in een visioen ook aan Johannes in Openbaring 1:14-15: “En Zijn hoofd en haar was wit [ZICHZELF tonend als wezen van het begin], gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs [zo krachtig, dat hij alles ziet en weet]; En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren [die door velen, in vele landen wordt gehoord].”1

Nadat de Apostel Johannes zag dat JEZUS “Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht,” Johannes zegt, “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leidde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet [JEZUS bevestigt het weer]; Ik ben de Eerste en de Laatste [precies zoals Mozes zei!]; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.” (Openbaring 1:16-18).

JEZUS zegt vele keren dat HIJ het BEGIN is. Johannes 1:1-5 stelt, “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Hetzelfde was in het BEGIN met GOD. Alle dingen zijn door Hetzelve [JEZUS, het woord] gemaakt, en zonder Hetzelve [het woord] is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve [het woord van GOD] was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.”

“Hij [het BEGIN, het woord, GOD] was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne [de Joden], en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vleesgeworden [en GOD, het woord, werd een GOD-mens], en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:10-14).

Mozes begon te schrijven over JEZUS in Genesis 1:1. JEZUS het woord is ook in den BEGINNE en het woord zegt, “In den beginne schiep God [JEZUS] den hemel en de aarde.” We zien ook het derde deel van de GODDELIJKE DRIE-EENHEID, “de GEEST van GOD [die] zweefde op de wateren. En God [het woord] zeide: Daar zij licht! [het woord, GOD deelde en onmiddellijk] werd het daar licht.” (Genesis 1:2b-3). En GOD het woord riep de rest van de schepping tot bestaan.

Nadat JEZUS HET WOORD alles had geschapen, behalve de mens, zei “GOD [ELOHIM, DE MEERVOUDIGE, DRIE-EENHEID GOD - DE VADER, HET WOORD dat DE ZOON is en DE HEILIGE GEEST], Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” (Genesis 1:26).

GOD de VADER is een GEEST. De HEILIGE GEEST is, natuurlijk, een GEEST. We kunnen de GEEST van GOD niet zien. Het enige deel van GODs drievoudig bestaan, dat we als beeld kunnen zien is JEZUS, die verscheidene malen is gezien in het Oude Testament. Adam zag de voorincarnatie van CHRISTUS,2  net zoals Abraham.3 Nebuchadnezzar zag JEZUS in in den oven des brandenden vuurs met de drie Hebreeuwse kinderen.4 Jesaja5 Jeremia,6 en vele anderen, inclusief Mozes, en (recentelijk) ikzelf, hebben CHRISTUS gezien.7 

Derhalve, het woord, JEZUS, met de VADER en de HEILIGE GEEST—ELOHIM— DE MEERVOUDIGE, DRIE-EENHEID GOD, heeft ons geschapen als BEELD en gelijkenis van CHRISTUS—de enige van de GODDELIJKE DRIE-EENHEID die een beeltenis heeft—waarin hij ons heeft geschapen.

HIJ zei, “dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God [die CHRISTUS is] schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God [CHRISTUS] zegende hen, en God [CHRISTUS] zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!” (Genesis 1:26-28).

“En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest, om den aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen aardbodem. En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

“Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had. En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads.” (Genesis 2:5-9). DE BOOM DES LEVENS STAAT SYMBOLISCH VOOR JEZUS.

Eva en Adam aten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, wat JEZUS hen verboden had, opdat zij niet zouden sterven. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren (Genesis 3:6-7). Nadat Adam en Eva hadden gezondigd, door ongehoorzaam te zijn aan JEZUS, de heer GOD, het woord, zou de zonde van Adam voortaan in alle vlees zijn.8

Toen heeft GOD dierenoffers ingesteld, die symbool staan voor JEZUS CHRISTUS, het woord, En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:14). De enige manier waarop gehoorzame mensen gered kunnen worden van een eeuwigheid in de Poel des Vuurs, is als een zondeloze GOD in de wereld kwam om boete te doen voor de zonden die iedereen begaan heeft. Dit kon niemand anders doen dan CHRISTUS de GOD-mens (Hebreeën 1:1-3, 10:4-14).
De maagd Maria baarde een menselijk mannelijk kind met de HEILIGE GEEST van GOD in HEM. Hij was menselijk aan de buitenkant en de waarlijke essentie van GOD binnenin. De Profeet Jesaja voorspelde, “Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam zal IMMANUËL zijn. [GOD zij met ons9]” (Jesaja 7:14).

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst” (Jesaja 9:5). Zijn naam is JEZUS, het woord van GOD, tot vlees geworden om echt menselijk bloed te hebben, zondeloos, om de zonde weg te nemen der wereld.10

GOD nam het offer van lamsbloed van Habel aan, omdat het verwees naar de toekomstige dood van CHRISTUS, het woord, die zou sterven voor de zonden der wereld (Genesis 4:4). Voordat GOD de kinderen van Israël uit Egypte zou bevrijden, moest elk huishouden een smetteloos jong lam doden en zijn bloed op de twee deurposten en op de bovendorpel smeren (het teken van het kruis, dat verwees naar het LAM GODS, dat in de toekomst zou sterven voor de zonden der wereld (Exodus 12:21-23).

GOD het woord was vlees geworden (Johannes 1:1, 14). Er kan geen vergeving zijn van zonden, zonder bloedvergieten (Leviticus 17:11, Hebreeën 9:22). Mozes schreef over JEZUS die, als GOD, het beeld en de gelijkenis van GOD is (Genesis 1:26).

Door de sluier, wat zijn vlees is, eindigde de gehele wet van verbrande dierenoffers toen JEZUS, het woord van GOD, stierf op het kruis.11 Toen JEZUS zijn GEEST opgaf, werd de sluier van de tempel in tweeën gescheurd, wat aantoonde dat elke wedergeboren Christen het HEILIGE DER OF HEILIGEN kan bereiken, omdat jij in CHRISTUS bent en hij in jou is (Marcus 15:38).

De sluier is zijn vlees dat voor ons is doorboord. We komen binnen bij zijn doorboring, zijn dood en we kunnen leven en bij hem zitten in de Hemel (Efeziërs 2:4-6). Hiervoor kon enkel Mozes de berg opgaan en enkel de Joodse hogepriesters konden toegang krijgen tot de MEEST HEILIGE PLAATS. Nu kunnen we allemaal toegaan tot den troon der genade, STOUTMOEDIG! (Hebreeën 4:14-16). JEZUS, ONZE HEER en ONZE GOD, maakte ons priesters en koningen (Openbaring 1:5-6, 5:10).

Dit alles is mogelijk gemaakt doordat JEZUS een zondeloos leven leidde, stierf, opstond uit de dood en daarna ten Hemel voer.12 JEZUS zei, “Mij is alle macht in hemel en op aarde gegeven.” (Mattheüs 28:18).13 “Alle macht in de Hemel en op aarde is MIJN,” zegt CHRISTUS de heer, die de ALMACHTIGE GOD, IMMANUEL, GOD MET ONS is.

HIJ zal met zijn VADER bij u binnenkomen door de HEILIGE GEEST nadat u dit gebed heeft gezegd:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Na de verlossing zei JEZUS dat hij gedoopt moest worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER, en van de ZOON, en van de HEILIGE GEEST.12   Bestudeer dan de Statenbijbelversie en, voor uw welzijn en het welzijn van anderen: doe wat het u zegt.13

CHRISTUS en GOD de VADER leven nu in u door de HEILIGE GEEST. Er is een manier waarop je een vollediger deel van de goddelijke natuur van GOD in jezelf kunt krijgen. Hoe meer de goddelijke aard van GOD in je leeft, hoe meer je in staat zult zijn om te weerstaan aan de verleidingen die zo gemakkelijk miljoenen Christenen hebben weggehouden van verlossing. Bid voor de doop in de HEILIGE GEEST.27 Voor instructies over hoe je de doop in de HEILIGE GEEST kunt ontvangen en meer van GODS heilige natuur kunt krijgen, vraag je om onze literatuur of bel ons op. Want zonder heiligheid zal niemand GOD zien (Hebreeën 12:14)

De HEER wil dat je anderen vertelt over je verlossing. Je kunt distributeur worden van de evangelieliteratuur van pastor Tony Alamo. We sturen u gratis literatuur. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met iemand anders.

Als je wilt dat de wereld wordt verlost, zoals JEZUS beveelt, beroof GOD dan niet van zijn tienden en hefoffers. GOD zei, “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto-inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [Spiritueel voedsel] zij in Mijn huis [verloste zielen]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, als ik u de vensters van de hemel niet open zal doen, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3:8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright Augustus 2017 Alle rechten voorbehouden World Pastor Tony Alamo ® Geregistreerd Augustus 2017
DUTCH—VOLUME 24400—MOSES WROTE OF ME


footnotes:

1. Jer. 10:13, Ez. 43:2, Openb. 14:1-2 return

2. Gen. 2:19, 3:8-19 return

3. Gen. 12:7, 14:18-20, 17:1, hfdst. 18 return

4. Dan. 3:20-25 return

5. Jes. 6:1 return

6. Jer. 1:9, 31:3 return

7. Gen. 26:1-5, 24, Ex. hfdst.. 3, 33:18-23, Deut. 31:14-15, 1 Kon. 3:5, 9:2, 2 Kron. 7:12, “The Looking Glass,” door Tony Alamo return

8. Rom. 5:12-14 return

9. Matt. 1:23 return

10. Matt. 26:28, Rom. 5:6-11, Gal. 1:3-4, Heb. 2:7-10, 4:14-15, 1 Pet. 1:18-21, 1 Joh. 2:1-2, 4:10, Openb. 1:5 return

11. Jer. 31:31-34, Heb. 8:6-13, 9:7-28, 10:1-18, 13:11-12 return

12. Matt. 28:1-10, Hand. 1:1-9, Rom. 8:34, 14:9, Heb. 4:15 return

13. Nah. 1:3, Matt. 10:1, Luc. 10:19, Hand. 10:38, Ef. 1:15-23, Col. 2:9-15 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return