ALLEEN HIJ DIE TOT HET EINDE TOE VOLHARDT ZAL WORDEN VERLOST

door Tony Alamo
alias Bernie Hoffman

GOD gaf me onlangs een boodschap over hoe we gemakkelijk de vermoedelijke tijd kunnen herkennen van ZIJN terugkeer op aarde. De boodschap draaide vooral rond Mattheüs hoofdstuk 24. Ik was verrast dat HIJ me een paar minuten geleden vertelde om het te doen vanuit het boek van Marcus, hoofdstuk 13. Dus ik schrijf.

“En als Hij uit den tempel ging, zeide een van Zijn discipelen tot Hem: Meester, zie, hoedanige stenen, en hoedanige gebouwen! [De HEER wil dat ik hier schrijf aan de mensen van de hedendaagse wereld. Jullie mensen hier op aarde - verwonder je niet over de gebouwen en wolkenkrabbers, de gekoesterde monumenten, de historische landmarkeringen en de bergen en heuvels.] En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? [Jullie hedendaagse mensen—zien jullie dit alles?] Er zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.” (Marcus 13:1-2).

“Want Ik heb gesproken in Mijn ijverzucht, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls! Zodat in Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen zullen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren ter aarde zullen nedervallen.” (Ezechiël 38:19-20).1

“En als Hij gezeten was op den Olijfberg, tegen den tempel over, vraagden Hem Petrus, en Jakobus, en Johannes, en Andreas, alleen: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken, wanneer deze dingen allen voleindigd zullen worden? En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt; want dit moet geschieden; maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen, en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten. Maar ziet gij voor uzelven toe; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis. En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt tevoren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zowat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.” (Marcus 13:3-11).

“En de ene broeder zal den anderen overleveren tot den dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden [doorgaan] zal tot het einde, die zal zalig worden.” (Marcus 13:12-13). [Maar wat als we niet doorgaan, volhardend als een goede soldaat, TOT HET EINDE? HEEFT U, HEER, DAN GEEN GENADE VOOR ONS? Worden we niet verlost? SORRY! ENKEL hij die TOT HET EINDE TOE VOLHARDT ZAL GERED WORDEN!2]

“Wanneer gij dan zult zien [letterlijk zien] den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort… [Dit is wanneer Satans verdorven kerk, die een front is voor de regering van de duivel, doet wat het nu is, als een front voor allerlei soorten kwaad en zonde, inclusief pornografie, homoseksualiteit, kindermishandeling, abortus, moord, drugs en godslastering, met Satan die zichzelf verheft boven GOD, ZIJN CHRISTUS, en de geboden, het WOORD van GOD. Hij laat christenen arresteren op valse beschuldigingen, liegen, de HEILIGE GEEST lasteren, de kinderen van christenen kidnappen en hen laten adopteren door immorele seksuele perverselingen, zoals homoseksuelen, het verbieden van het huwelijk, en huwelijken tussen mensen van gelijke sekse goedkeuren (die allemaal gruwelen zijn, veroordeeld door GOD). Satan bevordert wulpsheid, wat pornografie is, en alle corruptie, en het maken van wetten die de WET van GOD veroordelen.3]” (Marcus 13:14).

“En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.” (Daniel 7:25).

“(die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen [JEZUS laat ons weten ons niet te bekommeren om onze wereldse bezittingen.4]; En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

“Maar wee den bevruchten en den zogende vrouwen in die dagen! [Dit komt omdat in deze dagen de demonische regering bezig is met het kidnappen van de kinderen van wedergeboren Christenen!] Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters. Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal. En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.” (Marcus 13:14-20).

Ik geloofde niet en wilde ook niet geloven. Het idee was als een nachtmerrie voor me. Maar in een advocatenkantoor in Beverly Hills riep GOD me. GOD koos mij om jou te vertellen van ZIJN spoedige wederkomst en dat heb ik gedaan.

“En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet. Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. [Je kunt deze valse profeten horen op programma’s van kust tot kust die mensen koesteren, mensen weglokken van de Statenbijbel, sprekend over de eindtijdsignalen. Ze elimineren echter HET WOORD van GOD en VERLOSSING en mensen geven hen dwaselijk aandacht! Lees alleen de Statenbijbel zodat je kunt staan voor SPIRITUELE KRACHT!] Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!

“Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels. En leert van den vijgeboom deze gelijkenis; wanneer nu zijn tak teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het nabij, voor de deur is. Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. [De generatie die al deze dingen ziet gebeuren, zal het plan van GOD voltooid zien worden.]

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader. [Nee, we weten niet de exacte dag of het exacte uur, maar we weten wel wanneer de zomer komt door de vijgenboom te observeren, wanneer deze bladeren en knoppen krijgt.] Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is. Gelijk een mens, buiten ‘s lands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk, en den deurwachter gebood, dat hij zou waken; Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond); Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde.” (Marcus 13:21-36).

De HEER toonde me een visioen van hen die betrapt werden op slapen. Ik heb geschreven over het visioen dat ik had.5 Het visioen ging over een Engelse buldog. Het achterste gedeelte van zijn lichaam bevond zich in een hondenhok. Zijn hoofd en zijn voorste gedeelte bevonden zich buiten het hondenhok en hij lag in een diepe, vredige slaap. Het was een mooie lentedag. Het visioen groeide en er zat een leeuw naast zijn hoofd. De bovenkant van zijn hoofd zag eruit alsof het een kom was waar honden van aten, en de leeuw slobberde ongehinderd de hersenen van de hond uit de kom, die de bovenkant van het hoofd van de hond was. De hond staat symbool voor de slapende wereld. De slapende wereld kijkt niet omdat hij slaapt. Dit is de reden waarom JEZUS ons beveelt, “Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond); Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde. En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.” (Marcus 13:35-37).

Je moet wedergeboren worden in de GEEST van GOD.6 Begin nu met het zeggen van dit gebed:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright September 2017 Alle rechten voorbehouden Wereldpastor Tony Alamo ® Geregistreerd September 2017
DUTCH—VOLUME 24500—ONLY HE THAT ENDURES TO THE END SHALL BE SAVED


footnotes:

1. Job 9:1-7, Jes. 13:6-13, 24:19-21, 42:14-15, Ez. 38:16-23, Mich. 1:2-4, Nah. 1:5-6, Zach. 14:1-4, Openb. 16:18-20 return

2. Matt. 10:16-22, 24:8-13, Joh. 8:31-32, Hand. 5:40-42, 14:19-26, Rom. 2:6-7, 8:35-39, 2 Kor. 4:16-18, Kol. 1:21-25, Heb. 3:12-14, 4:1, 11, 10:32-39, 12:1-4, 1 Pet. 1:3-9 return

3. Psa. 94:20-21, Dan. 7:7, 23-25, 12:1, 11-12, Matt. 24:9-21, 2 Thes. 2:3-12, Openb. 13:1-8, 17:1-15 return

4. Matt. 6:25-33, Marc. 6:7-9, Luc. 12:16-34, 1 Kor. 7:29-31, Fil. 3:18-19, Kol. 3:2, 1 Joh. 2:15-17 return

5. God’s Twee Getuigens door Tony Alamo return

6. Joh. 3:3-8, Rom. 8:1-14 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return