DE BUIK VAN HET BEEST

door Tony Alamo
alias Bernie Hoffman

De één-wereldregering wil een einde maken aan het CHRISTENDOM. Ik lieg niet; ik vertel je de waarheid. Ik ben niet immoreel. De regering is erg immoreel en wetteloos. De leiders van de wereldregering zijn moordenaars en leugenaars, allemaal bezeten door de duivel. Ze haten het WOORD van GOD omdat het ons vertelt wie ze zijn; het getuigt van hen.1 JEZUS en ik kunnen verklaren en zullen blijven stellen wat er in Johannes 7:7 wordt geciteerd: “De wereld [regering] kan u lieden [leugenaars, zondaars] niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken onheilig zijn.”

Een onheilige intentie van hen is om te proberen een einde te maken aan het Christendom, wat nooit zal gebeuren. Ze proberen dat te doen met leugens en met laster. De overheid zorgt ervoor dat de wereld JEZUS haat (die het WOORD van GOD en GOD2 is) en iedereen die van JEZUS is, omdat we de waarheid van GOD prediken en onderwijzen. GOD lacht naar hen en bespot hen!3

Waarom willen de mensen van de wereldregering proberen de Statenbijbel te verbannen? JEZUS beantwoordt de vraag opnieuw: “MIJ [de wereld] haat zij, omdat Ik [het WOORD] van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn.” (Johannes 7: 7). JEZUS zei: “Vrees geen der dingen, die gij [wij heiligen] lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden [geboren uit de CHRISTENEN van de HEILIGE GEEST] in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.” (Openbaring 2:10).

Satan en zijn slechte regering zeggen: “Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde [zoals de rooms-katholieke schimmige wereldregering momenteel doet], die zijn gevangenen niet liet losgaan naar huis toe?” Jesaja 14: 14-17).

“Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis. Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden, die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam. Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis; want gij hebt uw land verdorven, en uw volk gedood; het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet genoemd worden. Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed [allen die de rooms-katholieke een-wereldregering van de duivel volgen en de nepkerken die de demonische, valse doctrine prediken (niet de Statenbijbel), samen met de demonische media, die de mond van het beest vormen4], om hunner vaderen ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen met steden” (Jesaja 14:18-21).

De Apostel Johannes, die door de HEILIGE GEEST het Evangelie van Johannes, I, II, III en het boek Openbaring schreef, zei: “En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering.” (Openbaring 13:1).

De Bijbel zegt dat Satan zetelt in Rome. De zeven hoofden zijn de zeven heuvels waarop het beest wereldregering en de valse profeet (het hoofd van de VN en de demonische één-wereldkerk) zitten (Openbaring 17:9).5 Het is “DE MOEDER DER HOERERIJEN EN GRUWELEN [alle gruwelen] DER AARDE” (Openbaring 17:5).

De tien hoorns zijn tien Europese koningen en hun landen die zich in deze laatste dagen bij de eenwereld rooms-katholieke regering aansluiten.6 Uiteindelijk zullen ze het homoseksuele, politieke, slechte, satanische Vaticaan met vuur verbranden en alle slechte kooplieden van de aarde zullen treuren en huilen om dit duivelse beest omdat ze grote hoeveelheden geld aan haar verdienden.7 Ze huilen om dit slechte monster dat GOD lastert!8 Hun wenen is voor het beerputbestuur van de duivel.9

Nu wordt dit vierde koninkrijk, het huidige wereldkoninkrijk, zoals de profeet Daniël zag, voorgesteld als half ijzer (sterk) en half klei (zwak). Het heeft tien tenen, de helft van klei (zwak) en de helft van ijzer (sterk) (Daniël 2:33-34, 40-43). Dit betekent dat niet iedereen er mee instemt, het niet gelooft, net zoals de mensen van tegenwoordig doen - half liberaal en half conservatief. Het koninkrijk, het wereldkoninkrijk, is verdeeld en een verdeeld koninkrijk kan niet standhouden.

JEZUS (en JEZUS is GOD10) zei in Mattheüs 12:25-26, “Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de Satan den Satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?”

Al meer dan vijfenveertig jaar geef ik zielen over de hele wereld de kennis van verlossing door JEZUS CHRISTUS. Dus vraag ik: Hoe kan ik zielen winnen voor CHRISTUS door het Woord van God, door de GEEST van GOD en tegelijkertijd van de duivel zijn? De duivel werpt geen duivelen uit of wint zielen voor de HEER. De HEER is degene die dat doet, zoals JEZUS zei toen de duivels HEM ervan beschuldigden de agent van de duivel te zijn door duivelen uit bezeten mensen te verdrijven. HIJ zei, “En indien Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit?” (In andere woorden, door wie win je dan zielen, preek je het Evangelie, heel je alle zieken, verdrijf je duivelen, laat je de doden opstaan, onderwijs je het Evangelie en doe je alle andere werken van God?) JEZUS gaat door: “Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp [en als ik hetzelfde doe door het Woord van God, hetwelke de GEEST is en eeuwig LEVEN11], zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.” (Mattheüs 12:27-28).

Ik heb alleen gedaan wat GOD me heeft opgedragen en ik heb miljoenen zielen gewonnen. Miljoenen zielen zullen in mijn naam getuigen. Zelfs de jury zei dat ik niet deed waar ik van beschuldigd was. Dus die van de wereldregering zijn de duivels, samen met de verdorven Amerikaanse regeringsinstanties die het christelijke volk, waaronder veel kinderen, in Waco vermoordden. Ze zijn tegen de Bijbel en de Amerikaanse grondwet en verbieden mensen om naar mijn kerk te gaan. Deze regering en de mensen daarin zijn van hun vader, de duivel. Dit is waarom zij allen met de duivel en zijn engelen in de Poel des Vuurs geworpen zullen worden.

Openbaring 21:8 zegt, “Maar den vreesachtigen [zij, die de duivel vrezen, niet de HEER] en ongelovigen [zij, die niet geloven in het Woord van God] en gruwelijken [zij, die het Woord van God uitspreken en zij die het preken zijn slecht, gevaarlijk] en doodslagers [zij, die haten,12 zij die de moord op ongeboren kinderen voorstaan en de moord op alle anderen13] en hoereerders en tovenaars14 en afgodendienaars [zij, die deze wereld meer liefhebben dan GOD] en al den leugenaars [zoals de vrouwen, die mij valselijk beschuldigden], is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.”

Sommigen waren eens verlost, maar zijn nu verloren. De predikers die preken dat je, nadat je bent verlost, niet meer kan afdwalen van de HEER zijn leugenaars15 en zullen ook naar de Hel gaan. Zelfs de gevallen engelen, die in de Hemel waren, waren eens verlost.16 “En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij [GOD] tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. (Judas 6). Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, [zij, die niet geloofden dat HIJ hen werkelijk zou vernietigen] verdorven heeft.” (Judas 5).

De visie, die de profeet Daniël had betreffende de vier grote koninkrijken van de wereld, staat in het tweede hoofdstuk van Daniël. In de verzen 32 en 33 staat dat het hoofd van deze veelmetalen goud was (wat stond voor het oude Babylon in plaats van het verborgen Babylon, want dat is Rome). Zijn borst en zijn armen waren van zilver (wat Media-Perzië was) en zijn buik en zijn dijen waren koper (wat Griekenland was). Zijn voeten, het tegenwoordige Romeinse wereldrijk, zijn deels van ijzer en deels van klei. Vers 34 vertelt over een steen die was uitgesneden, maar niet met handen, die het beeld van ijzer en klei zal neerslaan. Nogmaals, dit gedeelte van de afbeelding is Rome, en de STEEN is CHRISTUS. CHRISTUS zal het beeld van zijn voeten slaan en het in stukken breken.

“Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud [alle aardse koninkrijken] en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers [alle aardse koninkrijken worden door de HEER tot stof gemaakt], en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de STEEN [wat de HEER is,17 de STEEN der TIJDEN,18 “de belangrijkste hoeksteen”19], die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg [een geweldig eeuwig rijk] alzo dat hij de gehele aarde [die ten eeuwigen dage aan de heiligen is gegeven] vervulde.” (Daniël 2:35).

“En de tenen der voeten [de tien Europese koninkrijken], ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.” (Daniël 2:42-43).

Maar voordat de Heer het vierde en laatste grote seculiere koninkrijk van de aarde vernietigt, zeggen Openbaring 12:9 en 13:3-4 dat de mensen van de wereld, zij allemaal, bedrogen zullen worden.21 Ze zullen de draak aanbidden (de duivel, Satan) en hun kracht zullen geven, om de duivel tegen de heiligen te helpen. De duivel geeft ook zijn macht aan de agenten van de seculiere wereldregeringen en alle mensen in de buik van het beest, die zullen zeggen: “Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?” (Openbaring 13:4).

Daniël’s visie toont de wereld dat JEZUS de STEEN is, die niet alleen deze satanische Roomse anti-christelijke koninkrijk aan stukken slat, maar alle koninkrijken van de duivel, voor eens en altijd. Het koninkrijk van de HEER is het enige koninkrijk, dat ten eeuwige dage zal blijven bestaan. 

Word een deel van dit uiteindelijke GODDELIJKE koninkrijk, door het zeggen van dit gebed tegen GOD:

Prayer

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een zondaar, ontferm U over mijn ziel.1 Ik geloof dat JeZus ChristUS de Zoon van de levende GOD is.2 Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed vergoot voor de vergeving van alle zonden die ik eerder heb begaan.3 Ik geloof dat GOD JeZus uit de dood heeft opgewekt door de kracht van de HEILIGE GEEST,4 en dat HIJ op dit moment aan de rechterhand van GOD zit en mijn belijdenis over mijn zonden en dit gebed hoort.5 Ik open de deur van mijn hart en nodig U uit in mijn hart, HEERE JeZus.6 Was al mijn vuile zonden weg in het kostbare bloed dat U in mijn plaats vergoot aan het kruis op Golgotha.7 U zult zich niet van mij afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik weet dat omdat UW WoOrd, de Bijbel, dat zegt.8 UW WoOrd zegt dat U niemand zult afwijzen en dus ook mij niet.9 Daarom weet ik dat U mij gehoord hebt en weet ik dat U mij geantwoord hebt en weet ik dat ik verlost ben.10 En ik dank U, HEERE JeZus, voor het redden van mijn ziel, en ik zal mijn dankbaarheid tonen door te doen wat U mij opdraagt en door meer te zondigen.11

Jezus droeg op om na de redding gedoopt te worden, volledig ondergedompeld in water, in de naam van de VADER en de ZOON en de HEILIGE GEEST.12 Bestudeer ijverig de Statenbijbel en doe wat er in staat.13

De HEERE wil dat je anderen vertelt over je redding. Je kunt distributeur worden van de werken van dominee Tony Alamo over het evangelie. We zullen je de literatuur gratis toezenden. Bel of e-mail ons voor meer informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan niet van zijn tienden en offergaven. God zei: “Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk [en deze hele wereld]. Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] in het schathuis, opdat er spijze [geestelijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).


Dutch Alamo Literature

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn : (661) 252-5686

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.

U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.
MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten.

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:

© Copyright juni 2018 Alle rechten voorbehouden Wereldpastor Tony Alamo ® Geregistreerd juni 2018
DUTCH—VOLUME 25700—THE BELLY OF THE BEAST


footnotes:

1. Joh. 3:20, Openb. 16:1-6, 17:1-11, 18, hfst. 18 return

2. Marc. 14:61-62, Joh. 1:1, 14, 1 Joh. 1:1-3, Openb. 19:13 return

3. Psa. 2:2-4, 37:12-15, 59:6-8, Spr. 1:24-32 return

4. Openb. 13:1-6 return

5. Openb. 17:18 return

6. Dan. 7:24, Openb. 17:12-17 return

7. Openb. 18:1-3, 8-13 return

8. Openb. 13:1-6, 18:11-19 return

9. Openb. 17:1-9, 18:1-10, 20-21, 24 return

10. Joh. 1:1-4, 10-12, 14, 10:30, 17:11, 21-23, 1 Joh. 5:7, Openb. 19:13 return

11. Joh. 6:63, Ef. 6:17, 1 Joh. 1:1-3, 5:7 return

12. Matt. 5:21-22, Jac. 5:9, 1 Joh. 3:15 return

13. Num. 35:16-21, 30-31, Deut. 19:11-13, Matt. 19:16-18, Openb. 22:14-15 return

14. Ex. 22:18, Lev. 19:26, 31, 20:6, 27, Deut. 18:9-14, 1 Sam. 15:23, 2 Kon. 21:1-6, 23:23-25, 1 Kron.. 10:13-14, Jes. 2:6, 8:19, Mich. 5:10-12, Mal. 3:5, Gal. 5:19-21 return

15. Ex. 32:33, 1 Kron.. 28:9, Ez. 33:12-13, Matt. 5:13, 12:43-45, 24:45-51, Luc. 9:62, Joh. 15:6, Rom. 11:22, Gal. 2:17-18, 1 Tim. 1:19, 2 Tim. 2:12, Heb. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:26-31, 38-39, 1 Pet. 4:17-18, 2 Pet. 2:20-22, 1 Joh. 3:6-10, 2 Joh. 9, Openb. 2:4-5, 3:2-3 return

16. Openb. 12:3-4, 7-9 return

17. Jes. 8:14, Dan. 2:34, 45, Matt. 21:44 return

18. Deut. 32:4, Jes. 17:10, 1 Kor. 10:4 return

19. Jes. 28:16, Matt. 21:42, Hand. 4:10-11, Ef. 2:20, 1 Pet. 2:3-8 return

20. Dan. 7:18, 22, 27, Openb. 19:1-9 return

21. Matt. 24:5, 11-12, 24, 2 Tim. 3:13, Openb. 13:11-15, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23 return


Prayer footnotes:

1. Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 return

2. Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4 return

3. Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, I John 1:7, Rev. 5:9 return

4. Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, John 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Acts 2:24, 3:15, Rom. 8:11, I Cor. 15:3-7 return

5. Luke 22:69, Acts 2:25-36, Heb. 10:12-13 return

6. I Cor. 3:16, Rev. 3:20 return

7. Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, I John 1:7, Rev. 1:5, 7:14 return

8. Matt. 26:28, Acts 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Col. 1:14 return

9. Matt. 21:22, John 6:35, 37-40, Rom. 10:13 return

10. Heb. 11:6 return

11. John 5:14, 8:11, Rom. 6:4, I Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14 return

12. Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5 return

13. Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18 return