Skip to Content

Tony Alamo Christian Ministries

Tony Alamo Christian Ministries

Marathi Alamo Literature

नवीन महत्वाची माहिती फरार झालेला पोप

पोपची गुपित

पोप फ्रान्सिस, मुलांचा बेकायदेशीर व्यापार,
बलात्कार व खून या आरोपांखाली दोषी आढळले

कोरडया अस्थी लेखक 06000

सोडोम आणि गमोरा 21200

आपल्या पृथ्वीभोवती घिरटया घालणारे स्वर्गातील देवदूत ! 17700

स्वर्गात घडणारी आश्चर्ये आणि त्यांच्या पृथ्वीवर दिसणाऱ्या खुणा 17600

परमेश्वराचे लष्कर आणि हवाई दल (पाहरेकरी) 17400

The Fighters by Tony Alamo
Pastors Tony and Susan Alamo
To request CD's, cassette tapes, The Messiah Book, and literature for distribution
e-mail:
Tony Alamo Christian Ministries
or write:
Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078 U.S.A.

Twenty-four hour prayer and information line: 661-252-5686
fax: 661-252-4362