this site

Marathi Alamo Literature

नवीन महत्वाची माहिती फरार झालेला पोप

पोपची गुपित

पोप फ्रान्सिस, मुलांचा बेकायदेशीर व्यापार,
बलात्कार व खून या आरोपांखाली दोषी आढळले

कोरडया अस्थी लेखक vol. 06000

सोडोम आणि गमोरा vol. 21200

आपल्या पृथ्वीभोवती घिरटया घालणारे स्वर्गातील देवदूत ! vol. 17700

स्वर्गात घडणारी आश्चर्ये आणि त्यांच्या पृथ्वीवर दिसणाऱ्या खुणा vol. 17600

परमेश्वराचे लष्कर आणि हवाई दल (पाहरेकरी) vol. 17400

The Fighters by Tony Alamo

 

 

 

 Pastors Tony and Susan Alamo

 

 

 

To request CD's, cassette tapes, The Messiah Book, and
literature for distribution

e-mail:
Tony Alamo Christian Ministries

or write:
Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078 U.S.A.

Twenty-four hour prayer and information line:(661) 252-5686
fax (661) 252-4362