Skip to Content

Tony Alamo Christian Ministries

Tony Alamo Christian Ministries

Tagalog Alamo Literature

Mga Tuyong Kalansay Bilang 06000

ANG TANGING DAAN PALABAS Bilang 20500
message only

MISTERYONG BABILONIA INA NG MGA PATUTOT Bilang 12400
message only

Patotoo sa Paggamot

Pastors Tony and Susan Alamo
Maging manggagawa sa pag-aani ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagiging tagapamahagi ng panitikan ni Pastor Alamo. Lahat ng aming panitikan at mga mensahe sa audio ay libre, kasama na ang pagpapadala.
e-mail:
Tony Alamo Christian Ministries
or write:
Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078 U.S.A.

24 oras na linya ng panalangin at impormasyon: 661-252-5686
fax: 661-252-4362