this site

Chichewa/Nyanja Alamo Literature

ZINSINSI ZA PAPA

YESU ANANENA, KUTI SATANA ADZAKHALA NDI TCHALITCHI NDI BOMA
message only

Papa Francis Wapezeka Wolakwa Pa Mlandu Wozembetsa Ana, Kugwiririra, ndiKupha Lamulungu, July 20, 2014, 7:28

UMBONI WA TONY ALAMO Mafupa Owuma vol. 06000
message only

SODOMU NDI GOMORA vol. 21200
message only

ULAMULIRO WA GULU LA ANTHUvs.MULUNGU vol. 20600

NJIRA YOKHAYO YOCHOKERA vol. 20500
message only

SATANA WALEPHERA KATATU KONSE KUTI ALANDE MALO A MULUNGU vol. 20100

Khrisimasi Ndi Chipulumutso vol. 18800

ANGELO A KUMWAMBA KUYANDAMA MALO AMODZI M’MLENGALENGA PAMWAMBA PA DZIKO LATHU vol. 17700
message only

MAGARETA A MOTO vol. 17500

ASILIKALI A NKHONDO YAPAMTUNDA NDI MLENGALENGA A MULUNGU (ALONDA) vol. 17400

Osatenga Konse Lemba la Chilembo apo ayi Mudzakhumudwa kwa Muyaya vol 16100

NDIKOSAVUTA KUNENANTHAWI YA KUBWERANSOKWA AMBUYE PA DZIKO LAPANSI vol. 14600

YESU SANADE NKHAWA vol. 12600

Babulo wa Chinsinsi Make wa Achigololo vol. 12400

MKWATULO? vol. 11500

KUPUMULA MU NTHAWI YA MAVUTO vol. 11100

IDZANI KWA KHRISTU vol. 10800

MULUNGU SAKUPEREKA MPHOTHO KWA ASILAMU KAPENA WINA ALIYENSE NDI ANAMWALI 72 KAPENA MTSIKANA NGAKHALE NDI M’MODZI KUMWAMBA CHIFUKWA CHOKUPHA ANTHU, CHIFUKWA CHOPHULITSA ANTHU! vol. 09400

Bukhu Lakafukufuku Mwachidule pa Purogaramu yapa Wailesi ndi Greg Anthony pa Wailesi ya First Amendment August 7, 2014

Umboni Wamachiritso (Yotanthauzidwa kuchokera ku Chipwitikizi)

 

 

Pastors Tony and Susan Alamo

 

Funsani buku la M’busa Alamo, lakuti Mesiya, losonyeza KHRISTU kuyambira ku Chipangano Chakale mu maulosi oposa 333.

Khalani wogwira ntchito yokolola miyoyo ya anthu pakukhala ogawira mabuku a M’busa AlamoMabuku ndi zinthu zonse zomvetsera n’zaulere

e-mail:
Tony Alamo Christian Ministries

or write:
Tony Alamo, World Pastor
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078 U.S.A.

Lamya ya pemphero ndi uthenga maola : (661) 252-5686
fax (661) 252-4362