Skip to Content

Tony Alamo Christian Ministries

Tony Alamo Christian Ministries

Chichewa/Nyanja Alamo Literature

ZINSINSI ZA PAPA

YESU ANANENA, KUTI SATANA ADZAKHALA NDI TCHALITCHI NDI BOMA
message only

Papa Francis Wapezeka Wolakwa Pa Mlandu Wozembetsa Ana, Kugwiririra, ndiKupha Lamulungu, July 20, 2014, 7:28

UMBONI WA TONY ALAMO Mafupa Owuma volume 06000
message only

SODOMU NDI GOMORA volume 21200
message only

ULAMULIRO WA GULU LA ANTHUvs.MULUNGU volume 20600

NJIRA YOKHAYO YOCHOKERA volume 20500
message only

SATANA WALEPHERA KATATU KONSE KUTI ALANDE MALO A MULUNGU volume 20100

Khrisimasi Ndi Chipulumutso volume 18800

ANGELO A KUMWAMBA KUYANDAMA MALO AMODZI M’MLENGALENGA PAMWAMBA PA DZIKO LATHU volume 17700
message only

MAGARETA A MOTO volume 17500

ASILIKALI A NKHONDO YAPAMTUNDA NDI MLENGALENGA A MULUNGU (ALONDA) volume 17400

Osatenga Konse Lemba la Chilembo apo ayi Mudzakhumudwa kwa Muyaya vol 16100

NDIKOSAVUTA KUNENANTHAWI YA KUBWERANSOKWA AMBUYE PA DZIKO LAPANSI volume 14600

YESU SANADE NKHAWA volume 12600

Babulo wa Chinsinsi Make wa Achigololo volume 12400

MKWATULO? volume 11500

KUPUMULA MU NTHAWI YA MAVUTO volume 11100

IDZANI KWA KHRISTU volume 10800

MULUNGU SAKUPEREKA MPHOTHO KWA ASILAMU KAPENA WINA ALIYENSE NDI ANAMWALI 72 KAPENA MTSIKANA NGAKHALE NDI M’MODZI KUMWAMBA CHIFUKWA CHOKUPHA ANTHU, CHIFUKWA CHOPHULITSA ANTHU! volume 09400

Bukhu Lakafukufuku Mwachidule pa Purogaramu yapa Wailesi ndi Greg Anthony pa Wailesi ya First Amendment August 7, 2014

Umboni Wamachiritso (Yotanthauzidwa kuchokera ku Chipwitikizi)
Pastors Tony and Susan Alamo
Funsani buku la M’busa Alamo, lakuti Mesiya, losonyeza KHRISTU kuyambira ku Chipangano Chakale mu maulosi oposa 333.
Khalani wogwira ntchito yokolola miyoyo ya anthu pakukhala ogawira mabuku a M’busa AlamoMabuku ndi zinthu zonse zomvetsera n’zaulere
e-mail: Tony Alamo Christian Ministries

or write:
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
P. O. Box 2948
Hollywood, CA 90078 U.S.a.

Lamya ya pemphero ndi uthenga maola : 661-252-5686